جستجوی دسته : C#.NET

ویژگی های مرتبط با Databound مانند GridView در ASP.Net

با سلام در این مقاله، توضیح خواهیم داد که چگونه از اشیاء سفارشی کسب و کار برای اتصال داده ها به کنترل های Databound مثل ASP.Net GridView Control استفاده کنید.
بانک اطلاعاتی
در اینجا  از پایگاه Northwind مایکروسافت استفاده می کنیم. که میتوانید از لینک زیر دانلود کنید .
پایگاه داده Northwind را دانلود کنید
کد HTML
کد HTML زیر شامل یک کنترل GridView ASP.Net می باشد که با استفاده از لیست عمومی Objects Custom Business Object است .

<asp:GridView ID="gvCustomers" runat="server" AutoGenerateColumns = "false"
AllowPaging = "true" OnPageIndexChanging = "OnPaging">
  <Columns>
     <asp:BoundField DataField = "CustomerId" HeaderText = "Customer Id" />
     <asp:BoundField DataField = "ContactName" HeaderText = "Contact Name" />
     <asp:BoundField DataField = "City" HeaderText = "City" />
     <asp:BoundField DataField = "Country" HeaderText = "Country" />
  </Columns>
</asp:GridView>

کلاس کسب و کار شی
کلاس زیر به نام Customer برای پر کردن کنترل GridView با سوابق از جدول پایگاه داده خواهد بود . کلاس دارای چهار ویژگی یعنی CustomerId، ContactName، City و Country است .
C #

public class Customer
{
    string _customerId;
    public string CustomerId
    {
        get
        {
            return _customerId;
        }
        set
        {
            _customerId = value;
        }
    }
 
    string _contactName;
    public string ContactName
    {
        get
        {
            return _contactName;
        }
       set
        {
            _contactName = value;
        }
    }
 
    string _city;
    public string City
    {
        get
        {
            return _city;
        }
        set
        {
            _city = value;
        }
    }
 
    string _country;
    public string Country
    {
        get
        {
            return _country;
        }
        set
        {
            _country = value;
        }
    }
}

VB.Net

Public Class Customer
    Private _customerId As String
    Private _contactName As String
    Private _city As String
    Private _country As String
 
    Public Property CustomerId() As String
        Get
            Return _customerId
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _customerId = value
        End Set
    End Property
 
    Public Property ContactName() As String
        Get
            Return _contactName
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _contactName = value
        End Set
    End Property
 
    Public Property City() As String
        Get
            Return _city
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _city = value
        End Set
    End Property
 
    Public Property Country() As String
        Get
            Return _country
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _country = value
        End Set
    End Property
End Class

فضاهای نام
شما باید فضای نامهای زیر را وارد کنید.
C #

using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

VB.Net

Imports System.Data
Imports System.Configuration
Imports System.Data.SqlClient

جمع آوری اشیاء کسب و کار سفارشی
درون تابع زیر، رکوردهای جدول مشتریان پایگاه داده Northwind با استفاده از DataReader جمع می شوند و در داخل حلقه WHILE یک لیست کلی شامل اشیاء کلاس مشتری پر میکند.
C #

private List<Customer> PopulateData()
{
    string constring = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constring"].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(constring))
    {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Customers", con))
        {
            con.Open();
            using (SqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader())
            {
                List<Customer> customers = new List<Customer>();
                while (sdr.Read())
                {
                    customers.Add(new Customer());
                    customers[customers.Count - 1].CustomerId = sdr["CustomerID"].ToString();
                    customers[customers.Count - 1].ContactName = sdr["ContactName"].ToString();
                    customers[customers.Count - 1].City = sdr["City"].ToString();
                    customers[customers.Count - 1].Country = sdr["Country"].ToString();
                }
                con.Close();
                return customers;
            }
        }
    }
}

VB.Net

Private Function PopulateData() As List(Of Customer)
        Dim constring As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constring").ConnectionString
        Using con As SqlConnection = New SqlConnection(constring)
            Using cmd As SqlCommand = New SqlCommand("SELECT * FROM Customers", con)
                con.Open()
                Using sdr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader()
                    Dim customers As New List(Of Customer)
                    While sdr.Read
                        customers.Add(New Customer)
                        customers((customers.Count - 1)).CustomerId = sdr("CustomerID").ToString
                        customers((customers.Count - 1)).ContactName = sdr("ContactName").ToString
                        customers((customers.Count - 1)).City = sdr("City").ToString
                        customers((customers.Count - 1)).Country = sdr("Country").ToString
                    End While
                    con.Close()
                    Return customers
                End Using
            End Using
        End Using
End Function

جمع آوری کنترل GridView
تابع زیر کنترل GridView را با لیست عمومی اشیاء کلاس مشتری پر می کند.
C #

private void BindGrid(List<Customer> customers)
{
    gvCustomers.DataSource = customers;
    gvCustomers.DataBind();
}

VB.Net

Private Sub BindGrid(ByVal customers As List(Of Customer))
        gvCustomers.DataSource = customers
        gvCustomers.DataBind()
End Sub

روش فوق در رویداد Page_Load  به روش زیرانجام می شود.
C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        this.BindGrid(this.PopulateData());
    }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
        If Not IsPostBack Then
            Me.BindGrid(Me.PopulateData())
        End If
End Sub

صفحه بندی در GridView
در داخل پردازنده رویداد OnPageIndexChannings، صفحه PageIndex جدید تنظیم شده است و GridView با استفاده از لیست کلی اشیاء کلاس مشتری پر شده است.
C #

protected void OnPaging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
{
    gvCustomers.PageIndex = e.NewPageIndex;
    this.BindGrid(this.PopulateData());
}

VB.Net

Protected Sub OnPaging(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewPageEventArgs)
        gvCustomers.PageIndex = e.NewPageIndex
        Me.BindGrid(Me.PopulateData)
End Sub

 

اضافه کردن تصاویر به TinyMCE و ویرایشگر متن با استفاده از کنترلر FileUpload در ASP.Net

با سلام در مقاله قبلی نحوه اضافه کردن رجیستری Tiny MCE RichTextBox در  ASP.Net به شما  نشان دادیم .

در اینجا  توضیح خواهیم داد که چگونه تصاویر را در Tiny MCE RichTextBox خود همراه با سایر محتوای HTML اضافه یا آپلود کنید.

 قبلا یک ویرایشگر TinyMCE را به صفحه اضافه کرده و کنترل های زیر را اضافه میکنیم.

اگر می خواهید بدانید چگونه می توانیدTiny MCE RichTextBox را به صفحه وب ASP.Net اضافه کنید، باید مقالۀ قبلی را مطالعه کنید.

<form id="form1" runat="server">

    <div>

        <asp:Panel ID = "pnlEditor" runat = "server" >

        <asp:TextBox ID="RichTextBox" runat="server" TextMode = "MultiLine" ></asp:TextBox><br />

        <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />

        <asp:Button ID="btnUpload" runat="server" Text="Upload" OnClick="btnUpload_Click" />

        </asp:Panel>

        <asp:Button ID="btnSave" runat="server" Text="Save" OnClick="btnSave_Click" />

        <asp:Button ID="btnCancel" runat="server" Text="Cancel" Visible = "false" OnClick="btnCancel_Click" />            

        <asp:Label ID="lblDisplay" runat="server" Text="" Visible = "false" ></asp:Label>

    </div>

</form>

 یک پنل با سه کنترل TextBox اضافه می کنیم که از RichTextEditor خارج می شود، کنترل FileUpload برای آپلود تصاویر، یا گرافیک و یک دکمه آپلود برای آپلود تصاویر می باشد .

سپس دکمه Save و Cancel را همراه با یک برچسب که محتوای Rich Text را در هر زمان که کلید Save را کلیک می کنید نمایش دهد.

هنگامی که کنترل ها اضافه می شوند، صفحه وب شما به صورت زیر نمایش داده می شود

در بالا یک کنترل FileUpload و دکمه بارگذاری وجود دارد بنابراین برای قرار دادن عکس یا تصویر در جعبه متن Rich MCE شما باید در رویداد آپلود Button کلیک کنید. برای ذخیره تصاویر  یک پوشه به نام تصاویر در دایرکتوری ریشه وب سایت ایجاد کنید.

C #

protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)

{

    if (FileUpload1.HasFile)

    {

        string FileName = System.IO.Path.GetFileName(FileUpload1.PostedFile.FileName);

        string FilePath = "images/" + FileName;

        FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath(FilePath));

        RichTextBox.Text += string.Format("<img src = '{0}' alt = '{1}' />", FilePath, FileName);    

    }

}

VB.Net

Protected Sub btnUpload_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

   If FileUpload1.HasFile Then

      Dim FileName As String = System.IO.Path.GetFileName(FileUpload1.PostedFile.FileName)

      Dim FilePath As String = "images/" & FileName

      FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath(FilePath))

      RichTextBox.Text += String.Format("<img src = '{0}' alt = '{1}' />", FilePath, FileName)

   End If

End Sub

در کد بالا،  فایل تصویر آپلود شده را در پوشه تصاویر ذخیره می کنیم و سپس یک تگ HTML (IMG) ایجاد می کنیم و املا SRC خود را به مسیری که تصویر یا تصویر آپلود شده ذخیره می کند تنظیم و در نهایت  تگ تصویر را به Content RichTextBox اضافه می کنیم.

بنابراین TinyMCE ویرایشگر در حال حاضر تصویر یا تصویری که ما در کنار محتوای HTML دیگر آپلود کردیم نمایش. شکل زیر یک Tiny MCE RichTextBox با تصویر آپلود شده در آن را نمایش می دهد.

به طور مشابه می توانید محتویات HTML را با استفاده از برچسب در یک صفحه وب با قرار دادن کد زیر در رویداد کلیک دکمه Save ذخیره کنید

C #

protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)

{

    lblDisplay.Visible = true;

    pnlEditor.Visible = false;

    lblDisplay.Text = RichTextBox.Text;

    btnSave.Visible = false;

    btnCancel.Visible = true;

}

VB.Net

Protected Sub btnSave_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

   lblDisplay.Visible = True

   pnlEditor.Visible = False

   lblDisplay.Text = RichTextBox.Text

   btnSave.Visible = False

   btnCancel.Visible = True

End Sub

همانطور که در بالا ذکر شد، به سادگی محتویات Tiny MCE RichTextBox را به یک کنترل Label ASP.Net اختصاص میدهیم. شکل زیر برچسب را با محتوای متن نمایش می دهد

 

کد نویسی سریع با سیگنالکو

سیگنالگو ابزاری قدرتمند با امکانات فراوان برای توسعه برنامه های تحت شبکه و اینترنت می باشد.با سیگنالگو بعد از ساخت اپلیکیشن سمت سرور میتوانید بدون یک خط کد سمت کلاینت برای Blazor و Angular و Asp.net MVC و Asp.net Core و C# Core مدل ها و سرویس هاتون رو بسازید و شروع به کد نویسی کنید.

همیشه با خودم فکر میکردم کاش یه راه راحت تر و بهتری بود که برنامه نویسان مجبور نباشن کد های سمت سرور رو برای سمت کلاینت مجدد تکرار کنن، حتی یک خط کد اضافه روی اعصاب بود.بعد از این سیستم هایی اومد که در واقع باهاش میتونستید یک پروژه ی Share بسازید و بین کلاینت و سرور کدها و مدلهاتون رو Share کنید یا از ابزار هایی استفاده کنید که بنظرم بدی های خودش رو داره، اول اینکه کلاینت درگیر مدل هایی میشه که شاید اصلا نیازی نباشه ببینش، مثلا شما پروژه ی EF Core تون که توش مدل های دیتابیس هست رو با کلاینت شیر میکنید، خوب علاوه بر اینکه Context ها و Config هاتون شیر میشه Dependecy هاش هم شیر میشه، برنامه نویس اندروید یا IOS یا Blazor که سمت وب یا موبایل هست چرا باید Dependency از نوع EF Core داشته باشه در حالی که شاید اصلا نیاز نداشته باشه؟ خوب این خودش به نوعی کثیف کاری میشه، درگیر شدن کلاینت با دیدن خصیصه (Attribute) هایی نظیر Key و ForeignKey و غیره... یا برای سمت کلاینت اگر بخواید سیستم INotifyPropertyChanged رو پیاده سازی کنید جهت استفاده Binding ها مجبور میشید از ابزار های تزریق کد استفاده کنید که بزور به مدل ها زمان کامپایل یه سری تغییرات سمت کلاینت ایجاد کنند.حالا با این حال کسانی که انگولار و Type Script کار میکنن چیکار کنن؟ نمیتونن که از Dependency های سی شارپ استفاده کنن پس مجبور میشن مدل سازی کنن و کلی کد بزنن.اگر شما پروژه ای بزنید که فقط سی شارپ کارا ازش استفاده کنن یا قابل توسعه با زبان های دیگه نباشه در واقع شما نمیتونید یک شرکت بزرگ باشید، چون برنامه نویس های حرفه ای ممکنه هر زبانی بلد باشند و شما با اینکار نمیتونید از همه شون استفاده کنید پس همیشه دنبال برنامه نویس حرفه ای خاصی میگردید و این خودش همیشه از شما زمان خواهد گرفت.

خلاصه به دلایل خیلی زیاد که فقط من کمتر از ده درصدش رو در بالا ذکر کردم پروژه ی سیگنالگو تولید شد.این پروژه به شما اجازه میده علاوه بر اینکه بسیار سریع، دقیق و تمیز سمت سرور کد بزنید، هر چیزی که برای کلاینت لازمه رو بدون هیچ دستکاری و کد زدنی تولید کنه و کلاینت بدون هیچ کد زدنی تمامی سرویس ها، توابع و مدل ها و ... براش تولید میشه. اگر کلاینت سی شارپ کار باشه براش کد سی شارپ تولید میشه و اگر انگولار کار باشه براش کد و سرویس های مخصوص Angular تولید میشه.بنابراین کلاینت فقط درگیر کارای خودش میشه و براحتی میتونه توابع خودش رو صدا بزنه بدون اینکه همیشه درگیر تغییرات جدید سمت سرور باشه، هر بار که سرور تغییرات توی توابع و مدل هاش ایجاد کنه، برای کلاینت مجدد بروزرسانی شده و کدهاش ساخته میشه، پس بازم کلاینت درگیر تغییرات نمیشه.

علاوه بر همه ی اینها برنامه نویس سرور میتونه از ابزار SignalGo test که در بالا عکسش رو میبینید در قالب یک کلاینت کامل توابع و سرویس هاشو صدا بزنه بدون اینکه نیاز به وجود و یا برنامه نویسی یک کلاینت جدید باشه.

سیگنالگو قابلیت های خیلی خیلی زیادی داره که من فقط بخش کوچکی از راحتی کار شما برنامه نویسان رو اینجا آوردم، این پروژه ی بزرگ و متن باز (Open Source) حتی قابل مقایسه با SignalR و WCF نیست.چون علاوه بر اینکه برای همه ی پلتفرم ها قابل استفاده هست، بسیار سریع و قدرتمند با امکانات بی نهایت، به شما این اجازه رو میده براحتی کد بزنید و سریع تر از همیشه خروجی بگیرید و کمتر باگ بزنید. هرچه سریعتر شروع کنید با سیگنالگو کار کنید از برنامه نویسان دیگه جلوتر و سریعترید.من سیگنالگو رو تولید کردم و هر روز در حال توسعه ی اون هستم و هدفم جلوگیری از ایجاد کدهای تکراری و سریعتر شدن برنامه نویسان و ایجاد لایه های برنامه نویسی بسیار دقیق و خوانا و زیبا برای اپلیکیشن های خیلی بزرگ هست.

دسترسی به سورس سیگنالگو :

https://github.com/SignalGo/SignalGo-full-net

ابزار تست سیگنالگو :

https://github.com/SignalGo/SignalGoTest

افزونه ی کد جنرتور سیگنالگو برای ویژوال استادیو :

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=AliVisualStudio.SignalGoExtension

سمپل ها و مثال ها :

https://github.com/SignalGo/signalgo-samples

آموزش کاربردی گرافیک با برنامه نویسی #C

با سلام با یک مبحث دیگر از زبان c# در خدمت شما عزیان هستیم .امیدواریم نهایت استفاده را از این مقاله ببرید .

زبان برنامه نویسی سی شارپ یکی از زبان های بسیار پرکاربرد می باشد. سادگی و کارایی بی نظیر زبان برنامه نویسی #C سبب محبوبیت آن در بین برنامه نویسان شده است.

با یک بررسی ساده مشخص می شود که .net یک چهارچوب بسیار جدید برای توسعه بسیاری از برنامه ها می باشد. این محیط بسیار ساده بوده و زبان برنامه نویسی c# یکی از اصلی ترین و شاید محبوب ترین زبان هایی است که در این محیط ایفای نقش می کند. حجم بسیار وسیعی از برنامه های تحت ویندوز با زبان برنامه نویسی c# نوشته شده اند. امروز قصد داریم این زبان را به صورت کاملا کاربردی توضیح دهیم.

اصول زبان برنامه نویسی c#

برای یادگیری زبان برنامه نویسی c# در ابتدا می بایست با فضای نام و یا name space آشنا شوید. پس از بررسی دقیق این فضا می بایست متغیرها به طور دقیق بررسی شود و به دنبال آن صحبت از ثابت خواهد بود. توجه نمایید که ثابت ها از دسته ابزارهای بسیار مهم و اساسی در برنامه نویسی c# هستند. عملگرهای ریاضی و شرطی نقش حیاتی در آموزش برنامه نویسی c# دارند و قطعا ساختارهای کنترلی پر تکرار نیز سبب می شود که شما دقیقتر نتیجه گیری کنید. آرایه ها به نوعی نقش ابزارهای کمکی برای این زبان را ایفا می کنند.

معرفی دستورات گرافیکی برنامه نویسی c#

در ابتدا می بایست سطوح دسترسی ترسیم شود و به دنبال آن سطوح مختصات با توجه به شرایط دکارتی کشیده شود. بررسی رویداد paint از طریق فرم های مختلف صورت می گیرد. می بایست متدهای Override به صورت دقیق انجام شود و شی های ghraphics نیز در محل دقیق خود قرار بگیرد.

در پنل گرافیکی برنامه نویسی c# ساختار color وجود دارد که در خصوص رنگ دهی به طور دقیق از سایه زنی های تیره و روشن استفاده می نماید. ساختار point سبب نقطه دهی و یا جانمایی دقیق هر شی شده و ساختار size به سایز دهی دقیق هر شی گرافیکی کمک می نماید. می بایست کار با brush به طور دقیق آموزش داده شود، این ابزار سبب می شود که بعدهای گرافیکی مختلف به طور دقیق طراحی شوند. عموما متدهای کلاس pen برای جزییات به کار می رود و شما می توانید از این ابزار به صورت روتین استفاده نمایید. در نظر داشته باشید که کشیدن نقش های مختلف در محیط های گرافیکی با استفاده از زبان c# بسیار ساده و قابل قبول می باشد.

پیاده سازی مربع تو در تو

برای پیاده سازی پروژه های مختلف به زبان c# می بایست در ابتدا منطق برنامه به طور دقیق مشخص شود. به عنوان مثال برای پیاده سازی مربع های تودر تو نیاز به تعریف شی های مختلف بوده که قرار است نقش مربع را ایفا نمایند. به این ترتیب مربع ها در یک محیط به صورت تصادفی پخش می شوند و هر مربعی که به طور کامل مربع دیگر را پوشش دهد از دسته مربع های تودر تور محسوب می شود و یا به نوعی دارای هم پوشانی خواهد بود. برای یادگیری زبان برنامه نویسی c# می بایست در ابتدا از پروژه های کوچک شروع نمایید و سپس به سراغ کارهای بزرگ بروید. در این پروژه نیاز به متد براش به صورت کاملا دقیق بوده و حتی متدهای formHwnd نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. گاه دیده می شود که مربع های تو در تو به وسیله متدهای بازگشتی نیز اعمال می شود.

پروژه سیاه و سفید کردن تصاویر

برای طراحی این پروژه استفاده پرتکرار از متد  fromImage صورت می پذیرد. این متد به تصویرسازی دقیق کمک می کند. در این پروژه در ابتدا می بایست نوع تصویر انتخاب شده وارد فرم های دقیقی شوده و تمامی پیکسل های ان به صورت قطعه بندی شده کدنویسی شود. استفاده از متدهای درست در این روش شما را به نتیجه نزدیکتر خواهد نمود. سپس با استفاده از مختصات مربوط به هر قسمت می بایست رنگ دانه های هر تصویر گرفته شده و تصاویر حالت بی رنگ به خود بگیرد. متد color از دسته ابزارهای اصلی این پروژه می باشد. دقت کنید که شکل ها می تواند به صورت نقطه نقطه نیز مورد بررسی قرار بگیرد. زبان c# این پروژه را به سادگی به مرحله اجرا می رساند. دقت کنید که در این پروژه قطعا می بایست کیفیت تصویر حفظ شود. پیاده سازی برنامه نویسی c# در محیط .net به این موضوع کمک شایانی می نماید.

پیاده سازی بازی با زبان c#

در ابتدا به پیاده سازی بازی snake با زبان c# می پردازیم. این بازی می بایست با استفاده از متدهای کنترلی صورت پذیرد. در واقع کنترل ها می بایست از طریق صفحه کلید حرکت نماید و به این صورت شما می توانید کنترل دقیقی بر روی آن داشته باشید.

بازی بعدی که به زبان c# پیاده سازی شده است حرکت اجسام در محیط با دیواره های مختلف می باشد. در واقع اجسام می بایست در یک مسیر به دنبال هم حرکت نمایند و همینطور جسم هدف در برخورد با اشیا ناپدید شود. در نوع پیشرفه این بازی دیده شده است که برخورد اجسام با دیوارهای صفحه به طور دقیق بررسی می شود. برنامه نویسی c# پیشرفته اجازه داده است که این بازی به نوع برخورد اجسام به یکدیگر نیز ادامه دار باشد.

با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شد که کاربرد زبان برنامه نویسی c# بسیار زیاد بوده و زبان برنامه نویسی c# استاندارد دارای یک سری قوانین مشخص می باشد.

 

فریم ورک های تزریق وابستگی (Dependency Injection) درNET.

هنگام طراحی یک برنامه نرم افزاری، نگرانی بزرگی که وجود دارد این است که طراحی برنامه باید بدون محدودیت به هم متصل شود، زیرا پیوستگی برنامه بدون محدودیت، قابلیت نگهداری و تست پذیری بیشتری را دارد.

تزریق وابستگی (DI) وابستگی بین کلاس ها را کاهش داده و پیاده‌سازی‌های پیوسته و انتزاعی (abstraction) را به بیرون از کلاس وابسته منتقل می‌کند و توسعه دهندگان را قادر می سازد تا تغییرات  و پیچیدگی های کدهای نرم افزار که در آینده به وجود می آیند را بهتر مدیریت کنند، بنابراین در نگهداری برنامه به ما کمک می کند. همچنین می تواند با تزریق سازنده (constructor injection)، تزریق تنظیم کننده (setter injection) و تکنیک های تزریق مبنی بر Interface (interface-based injection) انجام شود.

الگوی طراحی تزریق وابستگی (DI) :

IOC (Inversion of Control) و تزریق وابستگی برای حذف وابستگی برنامه ایجاد می شوند. این امر باعث می شود که اجزای سیستم بیشتر از هم جدا و قابل نگهداری باشند. تزریق وابستگی یک الگوی طراحی است که نحوه ایجاد کلاس های متصل به هم را بدون محدودیت نشان می دهد. این الگو از سازنده شیء استفاده می کند تا اشیاء را راه اندازی اولیه (initialize) کرده و وابستگی های مورد نیاز شیء را فراهم کند، به این معنا که به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا وابستگی را از خارج کلاس تزریق کنند. چهار راه برای دستیابی به تزریق وابستگی وجود دارد. شکل 1 آن ها را توضیح می دهد.

 

شکل 1: انواع تزریق وابستگی

IOC یک اصطلاح جنریک است. به جای اینکه برنامه متدها را در فریم ورک فراخوانی کند، فریم ورک پیاده سازی های برنامه را فراخوانی می کند. تزریق وابستگی شکلی از IOC است، که پیاده سازی ها از طریق سازنده ها/تنظیم کننده ها/ سرویس های lookup به شیء پاس داده می شوند که روی شیء تزریق خواهد شد و به درستی رفتار خواهد کرد. فریم ورک های تزریق وابستگی برای استفاده از DI طراحی شده اند و می توانند رابط ها (interface) را تعریف کرده تا پیاده سازی ها را آسان کنند.

لیست فریم ورک های تزریق وابستگی :

در زیر لیستی از نگهدارنده های (container) محبوب تزریق وابستگی را شرح می دهیم.

Spring.NET

Spring.NET یکی از فریم ورک های open source محبوب برای تزریق وابستگی است که NET 4.0.، NET Client Profile 3.5. و 4.0، Silverlight 4.0 و 5.0 و Windows Phone 7.0 و 7.1 را پشتیبانی می کند.

Castle Windsor

Castle Windsor یک کانتینر کامل IOC برای .NET و Silverlight است. ورژن فعلی آن 4.0 است که در جولای 2017 منتشر شد. Castle Windsor را می توان از GitHub یا NuGet دانلود کرد. مزایای استفاده از Castle Windsor این است که کامل بوده و با decorator آشناست و به خوبی مستندشده است.

Unity

Unity (Unity Application Block) یک کانتینر تزریق وابستگی کم وزن و توسعه پذیر است که نسبتا پیچیده تر می باشد. Unity  از کانتینر و داده های XML استفاده می کند و پشتیبانی قدرتمندی از XML داشته و با برنامه های WPF  کار می کند. تحت مجوز عمومی مایکروسافت بوده و رایگان است. Unity به صورت‌مسأله هایی که توسعه دهندگان در مهندسی نرم افزار مبتنی بر مولفه با آن درگیرند می پردازد. همچنین شامل افزونه Interception container است که به توسعه دهنگان اجازه می دهد تا مدیریت exception، logging یا حتی کدهای سفارشی خود بین فراخواننده و فراخوانده شده را تزریق کنند.

Structure Map

Structure Map تزریق وابستگی برای .NET است که می تواند برای بهبود کیفیت معماری سیستم شیءگرا با کاهش هزینه های ماشینی تکنولوژی های طراحی خوب مورد استفاده قرار گیرد. تحت مجوز Apache 2 OSS منتشر شده است، رایگان می‌باشد و توسعه‌دهنده می‌تواند آن را دانلود کرده، تغییر دهد و مجددا توزیع کند.

Autofac

Autofac کانتینر IOC برای #Microsoft .NET C، ورژن‌های 3.0 و بالاتر می‌باشد. مجوز آن تحت MIT است. وابستگی‌های میان کلاس‌ها را مدیریت می‌کند، چنان که برنامه‌ها با تغییر در اندازه و پیچیدگی، همچنان آسان باقی بمانند.

Ninject

یک فریم‌ورک تزریق وابستگی همگانی، فوق‌العاده سبک و open source برای .NET، Mono، .NET Compact Framework و Silverlight می‌باشد. مجوز آن تحت Apache 2 است. Ninject به شما کمک می‌کند تا از تکنیک‌های تزریق وابستگی برای شکستن برنامه‌یتان به اجزای کاملا یکپارچه و پیوسته بدون محدودیت استفاده کنید، و سپس آن‌ها را به صورت انعطاف‌پذیر به هم متصل می‌کند.

مزایای تزریق وابستگی :

تزریق وابستگی به جداسازی کلاس‌ها کمک می‌کند. DI و IOC کار را برای توسعه‌دهنده آسان می‌کنند تا بتواند وابستگی بین اشیاء را مدیریت کند. این امر باعث می‌شود تا توسعه‌دهنده راحت‌تر بتواند ارتباطات اساسی را با قراردادهای خود نشان دهد. در نتیجه کدها ماژولارتر می‌شوند. همچنین قابلیت استفاده مجدد کدها افزایش یافته و نگهداری و تست کدها بهبود می‌یابد.

معایب تزریق وابستگی :

درک کد شما می‌تواند سخت‌تر شود. تزریق وابستگی معمولا با افزایش تعداد کلاس‌ها، که همیشه هم مفید نیستند، پیچیدگی کد را بالا می‌برد. به طور کلی مزیت جداسازی، خواندن و درک هر کار را ساده‌تر می‌کند، اما پیچیدگی هماهنگی بین کارهای پیچیده‌تر را افزایش می‌دهد.

تزریق وابستگی منحنی یادگیری بالاتری را دارد. برای درک نحوه استفاده یک پروژه از تزریق وابستگی، توسعه‌دهنده باید هم الگوی تزریق وابستگی و هم فریم‌ورک‌های خاص را درک کند.

با استفاده از فریم‌ورک تزریق وابستگی، کلاینت‌ها به پیکربندی داده وابسته هستند. این کار وقتی برنامه نیازی به پیکربندی سفارشی زیادی ندارد، برای توسعه‌دهندگان یک کار اضافی محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری :

محبوبیت تزریق وابستگی در جامعه توسعه‌دهندگان همچنان رو به رشد است. IOC در مورد اینکه چه کسی شروع به برقراری تماس می‌کند، صحبت می‌کند، در حالی که DI در مورد نحوه دستیابی وابستگی یک شیء روی اشیای دیگر، از طریق انتزاع (abstraction)، صحبت می‌کند. اگر از تزریق وابستگی استفاده می‌کنید، سبک‌های زیادی برای انتخاب بین آن‌ها وجود دارد،. پیشنهاد ما این است که از تزریق سازنده (constructor injection) استفاده کنید.

ذخیره هر نوع فایل در دیتابیس

با سلام و درود .گاهی اوقات نیاز است که عکس دانشجویان -کارمندان و...حتی نامه اداری و فایلهای با حجم زیاد و... یک شرکت یا اداره یا مغازه در بانک اطلاعاتی ذخیره شود یا اینکه می خواهید یک صفحه وب را در بانک اطلاعاتی ذخیره کنید .

این برنامه هرنوع فایل رو میتونه ذخیره کنه میتونه بعنووان برنامه ذخیره اسناد و فایلها مورد استفاده قرار بگیره فایل رو به بایت تبدیل کردم نحوه ذخیره توی هارد هم همینطوره توی گزینه انتخاب محدودیت حجم هم هست میشه تغییرش داد 

یه ترد گذاشتم برای زمان ذخیره فرم توی همه متدها و اکثرا خط ها رو توضیح دادم اگه قرار باشه کارهای دیگه هم زمان انجام بشه میتونیم توی بک گراندورکر و async بزاریم اما ایجا ما یک عمل رو انجام میدیم و اونا لازم نیستن در کل برنامه جالبی هست از اکسس استفاده کردم  

ذخیره فایل ها با هو نوع پسوندی و قابلیت تعیین حجم برای اپلود فایل در دیتابیس 

قابلیت بازیابی فایلهای اپلود شده در دیتابیس 

قابلیت حذف فایل ها بصورت پیش فرض 

دیتابیس اکسس هست اما قابلیت تغییر به دیتابیس sql را دارند

 توی پروژه های انبارداری -حسابداری و خصوصا پرسنلی چنین امکانی کاربرد بسیار مناسبی داره

 

کتاب آموزش گام‌ به‌ گام برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی با #C

امروزه حجم زیادی از اطلاعات ذخیره و بازیابی می شوند. برای جلووگیری از افزونگی داده(تکرار بی مورد داده ها)، بی نظمی و ایجاد سازگاری بین گزارش ها از بانک اطلاعات استفاده می شود. بانک های اطلاعات متعددی وجود دارند که پرکاربردترین و بهترین آنها، سیستم بانکاطلاعات رابطه ای است . یکی از بانک های اطلاعات رابطه ای، SQL Server است که ویژگی هایی از قبیل کارایی بالا، سهولت یادگیری و استفاده، کارکردن در محیط شبکه ، قابلیت دسترسی و امنیت بالا، آن را به عنوان پرکاربردترین بانک اطلاعات جهان تبدیل کرده است . به طوری که 81 درصد کاربران دنیا از این بانک اطلاعات استفاده می کنند.

کتاب آموزش گام‌به‌گام برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی با #C  اثر رمضان عباس نژاد ورزی مطالبی از قبیل ایجاد بانک اطلاعات، جداول، کلاس‌های #C برای کار با بانک اطلاعات، ورود، ویرایش، حذف رکوردها، رویه‌های ذخیره شده، پشتیبان‌گیری و بازیابی فایل‌های پشتیبان به صورت فشرده شده، تراکنش‌ها و گزارش‌گیری از بانک اطلاعات بیان گردیده است.

 

کتاب طراحی سیستم‌ های شی‌ گرا با زبان #C

با سلام خدمت دوستان . کتاب طراحی سیستم‌های شی‌گرا با زبان #C بیشتر روی برنامه‌های تحت کنسول است و با بیان مسائل متعدد تحت کنسول و حل آن‌­ها، دانشجویان را با زبان برنامه‌نویسی #C آشنا می­‌کند. این کتاب به صورت گام‌­به­‌گام و با جملات کوتاه و ساده بیان ­گردیده است. این کتاب تالیف آقایان مهندس رمضان عباس نژادورزی، مهندس باقر رحیم پورکامی و مهندس ابراهیم هاشمیان و در ۱۴۷ صفحه ارائه شده است. امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد .

فهرست مطالب شامل :

فصل اول: آشنایی با زبان#C

فصل دوم: ساختارهای کنترلی

فصل سوم: متدها و پیاده سازی آن ها

فصل چهارم: آرایه ها و رشته ها

فصل پنجم: برنامه نویسی مبتنی بر شی کلاسها

فصل ششم: برنامه نویسی شی گرا

فصل هفتم:برنامه های کاربردی با فرم

فصل هشتم: ایجاد برنامه های پیشرفته کاربردی در فرم

فصل نهم: بانک اطلاعاتی

پیوست: پروژه های تکمیلی و منابع
 

 

 

 

آموزش نکته به نکته زبان سی شارپ

یادگیری زبان سی شارپ به صورت گام به گام و کاربردی نتیجه بخش تر است. زبان سی شارپ دارای اصول اولیه و مباحث تکمیلی می باشد که مخاطب را مجذوب می کند.

برای توسعه انواع برنامه استفاده از یک چهارچوب دقیق و جدید موضوع بسیار مهمی است. همانطور که می دانید .net در بسیاری از برنامه ها به کار می رود و بازار نرم افزار را دست گرفته است. سادگی زبان سی شارپ در محیط .net افراد را به سمت این نوع برنامه نویسی می کشاند. امروز قصد داریم به محیط .net و زبان شیرین سی شارپ به صورت کاربردی بپردازیم.

اصول زبان سی شارپ

برای شروع یادگیری زبان سی شارپ می بایست در ابتدا با فضای نام آشنا شوید، فضای نام و به طور کلی نام دهی از گزینه های بسیار مهم در زبان سی شارپ می باشد. متغیرها می بایست نامگذاری شود بنابراین نام دهی صحیح سبب می شود که فرمان را بهتر در دست بگیرید. در بخش بعدی می بایست ثوابت را بشناسید، ثابت ها گزینه های غیر قابل تغییر در برنامه هستند و بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. عملگرهای ریاضی و شرطی و منطقی از دسته موارد اولیه برای یادگیری زبان سی شارپ می باشد. ثابت ها در عملگرها بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.

همانطور که می دانید در یادگیری یک زبان استفاده از دستورات یک تصمیم گیری می باشد. این دستورات پایه این زبان بوده و عدم یادگیری صحیح آن قطعا شما را دچار مشکل خواهد نمود. دستورات تکرار و آرایه ها و استفاده ترکیبی از آنها قطعا شروعی ایده آل خواهد بود.

طراحی برنامه ماشین حساب با سی شارپ

یادگیری کاربردی انواع زبان برنامه نویسی قطعا می تواند بهتر در ذهن ها نقش ببندد. می خواهیم طراحی یک ماشین حساب ساده را آموزش دهیم. برای اینکار در ابتدا می بایست پارامترهای اولیه تعریف شود. در یک ماشین حساب ساده اولین پارامتر چیست؟ درست حدس زدید در یک ماشین حساب ساده قطعا ارسال یعنی وارد نمودن عدد اولین نقش را خواهد داشت. بنابراین یادگیری پارامتر sender از گزینه های بسیار مهم خواهد بود. در ماشین حساب ساده عملیات تکرار بسیار مرسوم است بنابراین ساختار تکرار For Each از ملزومات این طراحی است. در زمان اجرا می بایست کنترل دقیق صورت پذیرد، توجه نمایید که به طور کلی حتی در عملیات صفحه کلید نیز این موضوع از اهمیت برخوردار است. با یادگیری این موارد قطعا می توانید یک فایل راه انداز setup.exe نیز برای برنامه ایجاد نمایید.

یادگیری برنامه های کاربردی نوشتاری

به عنوان مثال شما می خواهید زبان سی شارپ را برای طراحی یک برنامه کاربردی notepad بیاموزید. قطعا در چنین شرایطی می بایست جعبه های گفتگوی مختلف را به همراه ویژگی آن شناخت. دقت نمایید که در این روند می بایست در ابتدا دید دقیقی نسبت به فایل داشته باشید استفاده از clipboard برنامه شما را کاربردی تر می نماید. در برنامه های کاربردی نوشتاری، نیاز به کلاس های جدید می باشد بنابراین می توانید از برنامه های چند فرمی نیز بهرمند شوید. دقت کنید که زبان سی شارپ یکی از شیرین ترین زبان هایی است که برنامه نویسی را برای شما ساده تر می کند.

پیاده سازی برنامه دفترچه تلفن

برای طراحی دفترچه تلفن از ado.net استفاده می شود این محیط سبب می شود که در نهایت یک برنامه با قدرت گرافیک بالا تولید نمایید. در این طراحی نیاز به ارتباطات پایگاه داده ای دارید و بهترین گزینه برای شما sql خواهد بود. بخش های مختلفی از ارتباطات رشته و نوع ارتباط گیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود فیلد های متنی توسط command text صورت می پذیرد و این دستور بسیار ساده و کاربردی است. کلاس های محاسبات عدد بر اساس حروف از گزینه های بسیار کاربردی در دفترچه تلفن است. دقت کنید که خاصیت sort و یا مرتب سازی به شما کمک می کند که چنین گزینه ای را اعمال نمایید.

برنامه شما می بایست data view خوبی داشته باشید به معنای این که کاربرد نوع چیدمان شماره تلفن و اسامی را ساده و واضح ببیند. فیلتر بندی صحیح اسامی از روال بسیار مهم در طراحی دفترچه تلفن است.

یادگیری فریم ورک موجودیت

فریم سازی در زبان برنامه نویسی سی شارپ بسیار پر اهمیت است. موجودیت ها می بایست در محل صحیح اعمال شوند. فریم ورک محیطی است که به موجودیت اجازه می دهد که به صورت صحیح مورد استفاده قرار بگیرد و هر گونه اشتباه در نتیجه تاثیر مخرب نخواهد داشت. یادگیری نکته به نکته فریم ورک ها سبب می شود که بدانید هر کدام چه کاربردی دارند.

جمع بندی در یادگیری زبان سی شارپ

شما برای یادگیری زبان سی شارپ در ابتدا می بایست .net را به دقت بررسی نمایید. یعنی می بایست ارتباط آن با زبان سی شارپ را بدانید. محیط visual studio یکی از ملزومات یادگیری زبان سی شارپ است. ایجاد نمودن یک پروژه به صورت صحیح از مسایلی است که در ابتدا ساده به نظر می رسد اما در نهایت اگر به آن توجهی نشود قطعا در روند پروژه تاثیر گذار خواهد بود. بخش های مختلف محیط visual studio را به دقت بیاموزید هرچه بیشتر با این محیط آشنا باشید قطعا می توانید سرعت برنامه نویسی خود را افزایش دهید. به عنوان مثال با یادگیری بخش های پرتکرار قطعا نیاز به کدنویسی همیشگی قسمت های تکراری نخواهید داشت. دقت کنید که زبان سی شارپ در نهایت در برنامه های گرافیکی زیادی نتیجه خواهد داد. اگر می خواهید در روش یادگیری خود تغییر ایجاد نمایید بهترین انتخاب یادگیری برنامه های مختلف به صورت کاربردی است. زبان سی شارپ را ساده بیاموزید.

سورس برنامه زمان بندی با سی شارپ

با سلام خدمت شما کاربران سایت علمی پرو

این برنامه به شما کمک می کند تا بتوانید در یک زمان مشخص عملیات مشخصی را بر روی سیستم انجام دهید

عملیات هایی که می توانید توسط این برنامه انجام دهید عبارت اند از:

1: خاموش کردن سیستم

2: راه اندازی مجدد سیستم

3: رفتن به حالت خواب(Sleep)

4: باز کردن یک فایل یا نرم افزار

5: و....

سورس کد ماشین حساب با سی شارپ

با سلام خدمت کاربران عزیز. سورس کد ماشین حساب به زبان ساده کد نویسی شده که میتوان چهار عملیات جمع , تفریق , ضرب و تقسیم رادر این سورس کد انجام داد .

برای استفاده از این پروژه تو ویژوالاستودیوا ایمپورت کرده سپس کدها را ویرایش کنید یا در پروژه های دیگر از آن استفاده کنید .

نسخه اجرای پروژه را هم میتوانید قبل ایمپورت کردن استفاده کنید .

سورس پروژه لاگین ساده با سی شارپ

با سلام .سورس پروژه لاگین برنامه ای است که به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس کد نویسی شده است که می توانید در پروژه های نرم افزاری خود استفاده کنید .این سورس بسیار ساده است و می توانید از آن براحتی استفاده کنید .

برای استفاده از این سورس باید از ویژوال استودیو2012 استفاده کنید ویوزر و پسورد برای ورود ادمین (admin ) می باشد .

پروژه مدیریت پیتزا فروشی به زبان سی شارپ

امروز در این پست سورس پروژه سیستم مدیریت پیتزا فروشی به زبان سی شارپ رو آماده نموده ایم که می توانید از همین پست دانلود کنید. دوستان عزیز که به دنبال پروژه برای پایان نامه خود می باشند در مقطع کاردانی و کارشناسی پیشنهاد میدهم از این پروژه استفاده کنند چون مباحث یک پروژه داخلش رعایت شده است. لازم به ذکر است پایگاه داده این پروژه sql هست که در داخل بسته دانلودی گنجانده شده است .

کتاب و مجموعه نکات آموزشی برنامه نویسی سی شارپ

مجموعه ی ۱۰۰۱ نکته آموزشی زبان سی شارپ : شما با داشتن این مجموعه ارزشمند میتوانید بسیاری نکات برنامه نویسی سی شارپ را فرا گرفته و تبدیل به یک سی شارپ کار حرفه ای شوید. این آموزش در قالب صفحه های سایت بوده که میتوانید با مروگر خود آنها را باز کرده و مطالعه کنید. کتاب سی شارپ در این مجموعه شما را با ساختار زبان C# از ساختار تکرا ، حلقه ها ، مفاهیمشی گرا ، کار با بانک های اطلاعاتی مانند Sql Server ، چند ریختی و… آشنا میکند.امید است مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد .

پروژه مترجم آنلاین به زبان سی شارپ

پروژه رایگان دیکشنری آنلاین به زبان سی شارپ را که قابلیت ترجمه متن ها را نیز داراست را جهت دانلود کاربرانقرار می دهیم. این پروژه با کد نویسی بسیار ساده و استفاده از کلاس های تعریف شده در کد برنامه قابلیت سرچ کلمات بر اساس مترداف لغات و ترجمه آنلاین کلمه ها را به زبان فارسی را داراست. این سورس کد نتیجه تلاش جناب آقای محمد توکلی می باشد. برای اجری برنامه نیاز به ویژال استادیو ۲۰۱۲ با دات نت فریم ورک ۴.۵ به بالاتر نیاز دارید. این سورس کد و پروژه با معماری چند لایه با زبان C# پیاده سازی و برنامه نویسی شده است که امیدواریم نکات آموزنده ای را از این نرم افزار ببرید. 

سورس پروژه وب سرویس پیامک به زبان سی شارپ

با سلام  پروژه وب سرویس پیامک به زبان سی شارپ را برای شما دوستان آماده کرده ایم که درباره ارسال و دریافت پیامک است که امیدواریم مورد استفاده شماعزیزان  قرار بگیرد

سورس کد و پروژه وب سرویس را که با زبان سی شارپ و پایگاه داده SQL سرور : همانطور که می دانید یکی از راحت ترین و سریع ترین روش های مکاتبه و ارتباط با مشتری و کاربران پیامک و ارسال sms می باشد. نرم افزار وب سرویس امکان ارسال پیامک را به کاربران فراهم می کند. هرچند این سورس کد کامل نیست ولی نکات بسیاری را برای یادگیری در اختیار دانشجویان علاقه مند برنامه نویسی قرار می دهد.

پکیج 70پروژه مفید و کاربردی به زبان سی شارپ C#

زبان سی شارپ هم اکنون  پرکاربردترین و محبوبترین زبان برنامه نویسی در بین کاربران ایرانی است.کسانی که با این زبان برنامه نویسی می کنند با مزایای آن آگاه هستند.شما در هر سطحی که برنامه نویسی می کنید نیاز به دیدن نمونه کارهایی از سایر کاربران دارید تا هم دید خود را نسبت به پروژه ها باز کنید و هم از دانش سایر برنامه نویسان نیز بهره ببرید و کار خود را بهتر و سریعتر جلو ببرید.

در این مجموعه که شامل سورس کد های مفید نوشته شده با زبان سی شارپ در زمینه های مختلف است ، پروژه هایی را برای شما قرار داده ایم تا در پروژه های مختلف خودتون بتوانید از آنها بهره بگیرید.همچنین در کنار اکثر پروژه ها یک فایل به نام  help.txt  قرار دارد که توضیحاتی در مورد آن پروژه جهت درک راحت تر آن نوشته شده است.

پروژه هایی که در این پکیج می توانید ببینید به صورت زیر دسته بندی شده اند:

 • data base and text files : پروژه هایی که در آنها از دیتابیس و یا فایل متنی جهت ذخیره سازی استفاده شده است.
 • games :بازی هایی که با زبان سی شارپ نوشته شده اند
 • network base :پروژه هایی که تحت شبکه نوشته شده اند و در محیط شبکه با هم ارتباط برقرار می کنند
 • windows tools :پروژه ها و برنامه هایی که عملیاتی را روی ویندوز انجام میدهند
 • wpf applications : پروژه هایی که در محیط Wpf سی شارپ نوشته شده اند و از ظاهر و گرافیک زیبایی برخوردارند
 • console applications :سورس کد برنامه هایی که در محیط کنسول زبان سی شارپ نوشته شده اند.
 • other :سورس کد برنامه هایی بسیار جذاب در حیطه های گوناگون سی شارپ
 • و به عنوان هدیه یک کتاب الکترونیکی شامل هزار نکته بسیار کاربردی سی شارپ نیز در این پکیج قرار داده شده است.

در زیر لیست برخی از پروژه های قرار داده شده در این مجموعه مفید را مشاهده می کنید:

 • پروژه برنامه حسابداری در سی شارپ
 • سورس پروژه دفترچه تلفن ساده در سی شارپ #c و بانک Access
 • دانلود سورس کد پشتیبان گیری از اکسس با سی شارپ #C
 • پروژه مدیریت آتلیه عکاسی با سی شارپ
 • پروژه فروشگاه کیف با سی شارپ
 • پروژه مدیریت بوتیک با سی شارپ
 • پروژه مدیریت فست فود با سی شارپ
 • پروژه کار با کریستال ریپورت در سی شارپ
 • پروژه دفترچه تلفن با بانک sql در سی شارپ
 • دفترچه تلفن با Linq
 • سورس پروژه مشاور املاک
 • پروژه کتابخانه در سی شارپ
 • دانلود سورس کد مدیریت فروش با سی شارپ #C

 

 • ساعت آنالوگ در محیط wpf
 • شجره نامه یا ثبت اطلاعات خانوادگی در wpf
 • کیبورد مجازی زیبا در wpf
 • بازی پازل در wpf
 • ارسال جیمیل در wpf
 • ماشین حساب زیبا در wpf
 • نوت پد در wpf
 • ورد پد در wpf
 • کتاب سه بعدی و نقاشی در wpf
 • فرم سفارشی در wpf
 • فرم انتخاب رنگ شبیه فتوشاپ در wpf

 

 • دانلود سورس کد مدیریت ویندوز با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد نمایش اطلاعات درایو با سی شارپ #C
 • دانلود برنامه آدرس مسیرهای سیستم با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد FileManager با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد نمایش توابع API با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد تغییر نام فایلها با سی شارپ #C

 

 • دانلود برنامه خواندن سورس وب سایت با سی شارپ #C
 • سورس پروژه رسم اشکال گرافیکی در سی شارپ #c
 • دانلود سورس فیلتر عکس با سی شارپ #C
 • سورس پروژه محاسبه فرمول های آمار در سی شارپ #c
 • دانلود سورس کد تخمین قیمت پروژه با سی شارپ #C
 • دانلود سورس سی شارپ برای ارسال اطلاعات فرم به فایل ورد
 • دانلود سورس کد برجهای هانوی در سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد جدول ضرب در سی شارپ #C
 • دانلود سورس نگاتیوسازی تصاویر در سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد گالری عکس با سی شارپ #C
 • دانلود سورس ماشین حساب پیشرفته با سی شارپ #C
 • دانلود سورس نمایش و ذخیره فایل های ویدیویی در #C
 • دانلود سورس حل معادلات با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد پردازش تصویر در سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد کرنومتر با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد محاسبه قسط های وام با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد کار با توابع رشته ای با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد رمزنگاری با سی شارپ #C
 • دانلود سورس برنامه RSS خوان با سی شارپ #C
 • دانلود سورس دانلود منیجر با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد نمایش آب و هوا با سی شارپ #C
 • دانلود سورس لایه گذاری روی عکس با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد کار با نمودار با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد محاسبه سری فیبوناچی با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد ارسال ایمیل یاهو با سی شارپ #C
 • دانلود سورس برنامه نقاشی با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد پیاده سازی delegate با سی شارپ #C

 

 • دانلود سورس کد بازی نقطه و خط در سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد بازی هشت در سی شارپ #C
 • دانلود سورس بازی فکری دوز با سی شارپ #C
 • دانلود سورس بازی حافظه memory game با سی شارپ #C
 • دانلود سورس بازی تانک در محیط کنسول سی شارپ #C
 • دانلود سورس بازی سنگ کاغذ قیچی با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد بازی Aiming Game با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد بازی پینگ پنگ با سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد سی شارپ #C بازی فکری پازل
 • دانلود سورس بازی فوتبال در محیط گرافیکی سی شارپ #C
 • دانلود سورس کد بازی گل یا پوچ در سی شارپ #C
 • دانلود سورس بازی تتریس Tetris در سی شارپ C#
 • پروژه بازی تایپ حروف با گرافیک سی شارپ

 

 • دانلود سورس پروژه سی شارپ شبیه سازی صف بانک تحت شبکه
 • پروژه بازی دوز در محیط شبکه سی شارپ
 • پروژه چت در محیط شبکه سی شارپ
 • کتاب آموزش برنامه نویسی تحت شبکه

 

 • دانلود سورس پروژه سی شارپ برای دریافت عدد و چاپ اعداد اول کوچکتر از آن
 • دانلود سورس پروژه سی شارپ برای چاپ معکوس رشته
 • سورس برنامه دریافت 10 عدد و چاپ میانگین و بزرگترین و کوچکترین عدد در سی شارپ
 • دانلود سورس پروژه سی شارپ برای چاپ مثلث اعداد
 • دانلود سورس پروژه سی شارپ برای دریافت عدد و چاپ بزرگترین رقم آن
 • دانلود سورس مرتب سشازی ادغامی با سی شارپ #C
 • پروژه بخش پذیری اعداد
 • چاپ لوزی با ستاره
 • و ...
پروژه مدیریت انتشارات با سی شارپ

پروژه مدیریت انتشارات کتاب ، مجله و آگهی با زبان سی شارپ #C و بانک اطلاعاتی SQL Server پیاده سازی شده و جهت ارتباط با بانک نیز از ADO استفاده شده است. امیدواریم مورد استفاده شما دوستان عزیزواقع گردد.

امکانات این پروژه شامل :

 • تعریف مشتری
 • ثبت سفارش جدید
 • پیگیری سفارشات
 • گزارش گیری از سفارشات
 • تعریف مدیر جدید
 • تغییر کلمه عبور
کاملترین مجموعه ۲۰۰ پروژه سی شارپ

این پست برای شما عزیزان پروژه های سی شارپ را که در زمینه های مختلف مانند پروزه و سورس کد داروخانه و سورس کد های پروژه تاکسی درایور و… در این مجموعه گنجانده دشه است. مجموعه کامل از پروژه های برنامه نویسی سی شارپ (C#) به صورت طبقه بندی شده  و کامل را برای شما آماده کرده ایم. این مجموعه ۲۰۰ پروژه را به صورت تفکیک شده به همراه فایل های سورس آنها که قابل تعییر هستند جهت دانلود شما عزیزان قرار داده ام. امید است مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد . برخی از عناوین این مجموعه به شرح زیر است.

برخی از عناوین این مجموعه به شرح زیر است.

پروژه های کار با بانک اطلاعاتی

پروژه های کار با توابع گرافیکی

پروژه های استفاده از دستگاه های خروجی

برنامه نویسی روی پورت سریال

کار با توابع رجیستری و api

و…

پروژه آزمون گیر حرفه ای با سی شارپ

در این بخش از سایت علمی پرو  سورس کد پروژه ی آزمون گیر حرفه ای را که با زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی Sql Server نوشته دشه است را تقدیم شما عزیزان می کنیم. د راین پروژه سعی شده است تا با کد نویسی حرفه ای نکات آموزنده ای را به شما دانشجویان عزیز آموزش دهد. از جمله امکانات این پروژه می توان به ثبت گروهی آزمون ها با قابلیت ویرایش ، ثبت سولات آزمون با امکان حذف و ویرایش سوالات ازمون ، تعریف کاربران و تعیین سطح دسترسی ، قابلیت برگزاری آزمون با تعداد سوالات دلخواه ، آزمون گیری به صورت نامحدود ، امکان برگزاری آزمون های کتبی و تستی آنلاین ، مشخص نمودن زمان پاسخ به سوالات ، امکان گزارش گیری از بخش های مختلف پروژه با استفاده از استیمون سافت ، قابلیت پشتیبانگیری و بازگرداندن اطلاعات و…. شما می توانید این پروژه را با عنوان آزمون گیر حرفه ای که با زبان C# تیه شده است را رایگان دانلود کنید.

پروژه بازی در سی شارپ

در این پست از سایت علمی پرو سورس و پروژه ی بازی را که با سی شارپ نوشته شده است را تقدیم شما عزیزان می کنیم. در این پروژه سعی شده است که بازی گوی و میدان که در شبکه های صدا سیما انجام می گردد شبیه سازی شود. تمامی مراحل این برنامه تصادفی است. این پروزه شامل بازی های تشخیص تصاویر و پازل عکس ، بازی ریاضی ، فکر و بکر ، گوی و میدان و… می باشد این سورس کد با زبان C# تهیه شده است که شما می توانید این پروژه را رایگان دانلود کنید.

سورس کد و پروژه فروشگاه لوازم یدکی به زبان سی شارپ

در این پست از سایت علمی پرو  پروژه فروشگاه یدکی لوازم خانگی را که با زبان سی شارپ دات نت و با پایگاه داده Sql Server نوشته شده است را تقدیم شما عزیزان می کنیم. این سورس کد دارای امکاناتی مانند مدیریت کاربران و سطوح دسترسی ، موجودی قطعات در سیستم ، ثبت مشخصات کالا ، انجام عملیات مختلف بر روی پایگاه داده ، صدور فاکتور اجناس فروخته شده ، ثبت چک بانک گیرنده و صادرکننده و… می باشد. این پروزه رایگان است و شما می توانید این پروزه و سورس کد لوازم یدگی خانگی را که با C# برنامه نویسی شده است را دانلود کنید. امید است مورد توجه قرار بگیرد.

پروژه مدیریت داروخانه با زبان سی شارپ

در این بخش از سایت علمی پرو  سورس کد پروژه مدیریت داروخانه را که با زبان سی شارپ و دیتابیس SQL Server برنامه نویسی شده است را تقدیم شما عزیزان می کنیم. در این سورس کد شما تمامی فعالیت های یک داروخانه را شبیه سازی کنید. از جمله امکانات پروژه مدیریت داروخانه می توان به ثبت و ویرایش اجناس دارو ، ثبت آدرس داروخانه و انبار داروخانه ، ثبت هزینه مصرفی دارو ها ، ارسالی پیامک sms ، مدیریت کاربران و تعریف کار و تعیین سطوح دسترسی برای هر کاربر ، ثبت اطلاعات پزشکان ، جستجو بر اساس پارامترهای تعیین شده در برنامه ، گزارش گیری از برنامه ، پشتیبان گیری از اطلاعات برنامه ، و… می توان نام برد. شما می توانید این پروزه را با عنوان مدیریت دارخانه با زبان C# رایگان دانلود کنید.

پروژه و سورس کد نرم افزار تاکسی تلفنی با زبان سی شارپ

در این بخش از سایت علمی پرو  سورس کد و پروژه مدیریت تاکسی تلفنی را که با زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است را تقدیم شما عزیزان می کنیم . این پروژه به همراه داکیومنت و مستندات برنامه بوده و با بانک اطلاعاتی SQL Server تولید شده است. از جمله امکانات برنامه و نرم افزار می توان به محاسبه هزینه آژانس و خدمات راننده ، ثبت اشتراک ، صف درخواست تاکسی ، گزارشات بر اساس پارامترهای معین شده ، پشتیبان گیری از اطلاعات وارد شده و.. نام برد. شما می توانید این پروزه را با عنوان مدیریت تاکسی تلفنی با زبان C# را رایگان دانلود کنید.

سورس کد پروژه مشاوره املاک به زبان سی شارپ به همراه داکیومنت

در بخش پروژه و سورس کد های دانشجویی از سایت علمی پرو پروزه مشاور املاک را که با زبان سی شارپ نوشته شده است را به همراه داکیومنت تقدیم شما عزیزان می کنیم. در این پروزه برنامه نویسی از پایگاه داده اکسس Access استفاده شده است. برخی از امکانات پروژه را میتوان به اختصار به شرح زیر بیان نمود. ثبت درخواست ، مشاهده لیست قیمت املاک ، مشاهده ثبت فروشو رهن ملک ، مدیریت کاربران و تعریف سطح دسترسی و… شما میتوانید این پروزه را با عنوان پروژه مشاور املاک که با زبان C# برنامه نویسی شده است را رایگان دانلود کنید.

پروژه و سورس کد کتابخانه به زبان سی شارپ

در این بخش از سایت علمی پرو پروزه و سورس کد نرم افزار کتابخانه را که با زبان سی شارپ برنامه نویسی شده است را تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پروژه  دارای نکات آموزنده ی برای دانشجویان عزیز می باشد که امید است بهره لازم را ببرید. از جمله این امکانات این پروژه می توان به ثبت مشترکین ، ثبت کتاب و اطلاعات کتاب ، عملیات کرایه کتاب و برگشت کتاب ، و… نام برد در این پروژه  از کامپوننت ترلینک و ظاهری زبیا برنامه نویسی و طراحی شده است. دیتابیس این برنامه اسکیول سرور می باشد . شما می توانید این پروژه را با عنوان نرم افزار کتابخانه با زبان C# رایگان دانلود کنید.

پروزه و سورس کد نرم افزار مدیریت بیمارستان با زبان سی شارپ به همراه داکیومنت

روژه نرم افزار مدیریت بیمارستان را که به زبان سی شارپ  برنامه نویسی شده است را تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پروژه به همراه داکیومنت  سورس کد برنامه آماده شده است. پایگاه داده استفاده شده در این پروزه Sql Server می باشد . این نرم افزار مدیریت بیمارستان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است. بیمارستان ، بخش ، پزشک بیمار ، در هر یک از قسمت ها امکات افزودن بیمار و پزشک و گزارش گیری و بروز رسانی اطلاعات گنجانده شده است. امید است که این پروزه با عنوان نرم افزار مدیریت بیمارستان که با زبان C# تهیه دشه است مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

سورس کد پروژه مدیریت داروخانه به زبان سی شارپ

پروژه و سورس کد مدیریت داروخانه با زبان سی شارپ با دیتابیس اکسس Access و دارای امکانانات  ثبت و ویرایش دارو و کالاهای دارخانه ، ثبت قرارداد و مدت قرارداد ، ثبت شرکتهای تولید کننده دارو ، و… را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امید است این پروژه با عنوان مدیریت داروخانه با زبان C# مورد پسند شما قرار بگیرد.

سورس کد پروژه حسابداری به زبان سی شارپ

در ادامه پروژه و سورس کد های دانشجویی رایگان نرم افزار حسابداری را که با زبان سی شارپ و بر اساس معماری سه لایه برنامه نویسی شده است به همراه داکیومنت و مستندات برنامه  در اختیار کاربران قرار می دهیم. دیتابیس این پروزه اس کیول سرور Sql Server می باشد. . برخی از ویژگی های پروژه می توان به موارد زیر اشاره کرد. ثبت کالا به همراه مشخصات آنها شامل اندازه – وزن و قیمت ، مدیریت ثبت و صدور چک های صادره و وارده ، ثبت اطلاعات مشتریان و کاربران سیستم ، صدور فاکتور ، مدیریت صندوق هزینه ها ف گزارش گیری پیشرفته برنامه و… شما می توانید این پروژه را با عنوان نرم افزار حسابداری با زبان C# رایگان دانلود کنید.

پروژه مدیریت تعمیرگاه با #C به همراه داکیومنت

در این بخش از سایت علمی پروسورس کد پروژه مدیریت تعمیرگاه که با زبان سی شارپ و با پایگاه داده Sql Server برنامه نویسی شده است را تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پروژه به همراه داکیومنت و مستندهای پروژه می باشد که مناسب برای دانشجویان عزیز می باشد. از جمله امکانات پروژه می توان به دارا بودن بخش تنظیمات برنامه ، گزارش گیری کامل از قسمت های برنامه ، مدیریت کاربران ، ثبت ورود و خروج سیستم ، مدیریت هزینه تعمیرات ، و غیره … اشاره کرد. شما می توانید این سورس کد و پروژه را با عنوان مدیریت تعمیرگاه را که با زبان C# تهیه شده است را رایگان دریافت کنید.

پروژه و سورس کد اتوماسیون بنیاد شهید با زبان سی شارپ

امروز برای شما علاقه مندان پروژه های دانشجویی سورس کد نرم افزار بنیاد شهید را که با زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server آماده کرده ایم. از جمله ویژگی ها و امکانات پروژه می توان به مدیریت پیشرفته کاربران و تعیین سطوح دسترسی برای هر کاربر ، قابلیت جستجوی پیشرفته و گزارش گیری همه منظوره ، ثبت اطلاعات کامل هر فرد و ویرایش مشخصات ، پشتیبان گیری حرفه ای از اطلاعات ، وغیره را نام برد. این پروژه را شما میتوانید با عنوان سورس کد نرم افزار بنیاد شهید که با زبان C# برنامه نویسی شده است را رایگان دانلود کنید.

پروژه مدیریت تاکسی سرویس به زبان سی شارپ

در این پست از سایت علمی پرو سورس کد مدیریت تاکسی سرویس را که با زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server به همراه مستند های برنامه را برای شما ارائه می کنیم. از سری پروژه های دانشجویی رایگان این پروژه مناسب برای پایان دوره کارشناسی بوده و نکات بسیاری را به شما عزیزان آموزش خواهد داد. از جمله امکانات این پروژه می توان به ثبت اطلاعات رانندگان آژانس ، ثبت و ویرایش تعرفه کرایه آژانس ، ثبت و ویرایش مشتریان ، محاسبه هزینه سرویس ، گزارش گیری به صورت کامل ، و غیره نام برد. امید است که پروژه تاکسی سرویس که با زبان C# برنامه نویسی شده است مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

پروژه مدیریت دبیرخانه به زبان سی شارپ

از سری پست های پروزه های دانشجویی رایگان سورس کد مدیریت دبیرخانه را که با زبان سی شارپ و با دیتابیس SQL Server تهیه شده است را به همراه داکیومنت سورس کد و مستندات برنامه برای شما آماده کرده ایم. این پروژه دارای ویژگی های مانند ثبت نامه های دریافتی و ارسالی به ثبت مشخصات ، مدیریت کاربران و تعیید سطوح دسترسی ، جستجوی پیشرفته نامه ها در دبیرخانه ، ظاهری زیبا و کاربر پسند ، پایگاه داده بهینه شده ، امکان ارسال نامه به واحد های مختلف سازمان ، گروه بندی نامه ها ، و غیره نام برد. شما می توانید این سورس کد و پروژه مدیریت دبیرخانه که با زبان C# برنامه نویسی شده است را رایگان دانلود کنید. امید است که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

پروژه مدیریت ویدئو کلوپ با زبان سی شارپ و مستندات برنامه

پروژه دانشجویی نرم افزار مدیریت ویدیو کلوپ را که با زبان سی شارپ و با دیتابیس  اکسس access به همراه مستندات و داکیومنت های برنامه برای شما آماده کرده ایم . امید است که مورد توجه شما علاقه مندان قرار بگیرد. از جمله ویژگی ها و امکانات پروژه ویدیو کلوپ می توان به قابلیت ثبت نام کاربران و ایجاد سطح دسترسی برای هر کاربر ، قابلیت ویرایش مشخصات مشتریان و کاربران ، ثبت محصولات ویدیو کلوپ ، ثبت امانت ها با تمام مشخصات فیلم ها ، گزارش گیری حرفه ای و…. اشاره کرد. امید است که این پروژه و سورس کد مدیریت ویدیو کلوپ که با زبان c# برنامه نویسی شده است مورد توجه عزیزان قرار بگیرد.

 

پروژه و سورس کد وب سرویس با زبان سی شارپ

در این پست از سری پروژه های دانشجویی سورس کد و پروژه وب سرویس را که با زبان سی شارپ و پایگاه داده SQL سرور برنامه نویسی شده است. همانطور که می دانید یکی از راحترین و سریع ترین روش های مکاتبه و ارتباط با مشتری و کاربران پیامک وارسال sms می باشد. نرم افزار وب سرویس امکان ارسال پیامک را به کاربران فراهم می کند. هرچند این سورس کد کامل نیست ولی نکات بسیاری را برای یادگیری در اختیار دانشجویان علاقه مند برنامه نویسی قرار می دهد. شما می توانید پروژه وب سرویس را که با زبان C# تهیه شده است رایگان دانلود کنید.

پروژه مدیریت کتابخانه با زبان سی شارپ به همراه مستندات برنامه

نرم افزار مدیریت کتابخانه که با زبان سی شارپ و دیتابیس اسکیول سرور برنامه نویسی شده است را تقدیم شما کاربران عزیز سایت علمی پرو می کنیم. در این سورس کد نکات برنامه  نویسی زیادی گنجانده شده است که می تواند برای دانشجویان مفید واقع شود از جمله امکانات برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد. ثبت مشخصات کتاب مانند (نام کتاب – مترجم کتاب – و… ) ثبت مشخصات کاربران و سطوح دسترسی کاربران ، مشاهده اعضای کتابخانه و ویرایش مشخصات اعضا ، لیست امانت های کتابخانه  لیست کتاب های کتابخانه ، گزارشگیری حرفه ای ، و… . این پروژه به همراه مستندات و داکیومنت های برنامه می باشد که می توانید رایگان دانلود کنید.

پروژه سیستم مدیریت هتل با زبان سی شارپ و داکیومنت برنامه

پروژه سیستم مدیریت هتل را که با زبان سی شارپ و پایگاه داده Sql Server Express برنامه نویسی شده است را رایگان در اختیار شما کاربران عزیز سایت علمی پرو قرار می دهیم . در این پروزه از کامپوننت dev component version استفاده شده است که در ادامه مطلب شما می توانید این کامپوننت را دریافت و نصب کنید. این سورس کد به همراه داکیومنت پروژه ارائه شده است که می تواند برای دانشجویان عزیز مفید واقع گردد. از جمله امکانات پروزه و سورس کد سیستم هتل می توان به قابلیت ثبت مشتریان و اتاق اشاره کرد. در این پروژه شما می توانید اتاق های مورد نظر را رزرو کنید و از خالی یا پر بودن اتاق ها با خبر شوید. در این سیسیتم شما می توانید به مدیریت هزینه ها بپردازید. این پروژه با ظاهری بسیار زیبا و امکان گزارش گیری بسیار پیشرفته می تواند نیازهای یک هتل را برآورده سازد. شما می توانید این پروزه را با عنوان سیستم مدیریت هتل با زبان C# و پایگاه داده اس کیول سرور اکسپر تهیه شده است را رایگان دریافت نماید. امید است که مورد توجه شما علاقه مندان برنامه نویسی قرار بگیرد.

لازم به ذکر است برای اجرای اولیه برنامه باید نام کاربری hasan و پسورد ۱۲۳ را وارد نماید.

دانلود پروژه کتابخانه دیجیتالی ترفندستان با زبان سی شارپ به همراه داکیومنت برنامه

نرم افزار ترفندستان کتابخانه ای دیجیتالی است که با زبان سی شارپ و با بانک اطلاعاتی Sql Server Express برنامه نویسی شده است که دارای مطالب آموزشی در مورد موبایل ، اینترنت , آفیس و.. می باشد. از جمله امکانات این سورس کد امکان افزودن فایلها و PDF ها به برنامه ، امکان جستجو ، رابط کاربری بسیار زیبا ، افزودن مطلب به علاقه مندی ها و.. نام برد. این پروژه با عنوان کتابخانه دیجیتالی ترفندستان که با زبان C# و پایگاه داده اسکیول سرور تهیه شده است به همراه داکیومنت برنامه رایگان در اختیار کاربران عزیز قرار می گیرد. امید است مورد توجه شما واقع شود.

مجموعه رایگان پروژه ساده سی شارپ

پروژه های کنونی مختص کاربران آماتور است. در این مجموعه 28 پروژه ساده سی شارپ قرار دارد. محیط برنامه نویسی visual studio 2017 برخی از پروژه های این مجموعه:

 • ماشین حساب به زبان سی شارپ
 • کار با اعداد
 • کار با جعبه های پیغام
 • حلقه های سی شارپ
 • کار با برخی کنترل های سی شارپ
 • آرایه ها در سی شارپ
 • تبدیل انواع داده ها در سی شارپ
 • کار با رشته ها
 • عملیات ریاضی
پروژه کتابخانه سی شارپ با داکیومنت

با سلام دوباره خدمت دوستان و همراهان عزیز .

پروژه کتابخانه ساده به زبان سی شارپ به منظور آموزش برای دانشجویان رشته نرم افزار قرار داده شده است. امیدواریم که از این پروژه بتوانید نهایت استفاده را ببرید.

در پروژه کتابخانه به زبان c#.net اعضا ذخیره شده و می توانند کتابهای ثبت شده در قفسه های کتابخانه را برای مدت مشخص امانت ببرند. همچنین اعضا می توانند کتابهایی را که در نظر دارند و اکنون در کتابخانه موجود نیستند ، رزرو کنند. جریمه تاخیر در این نرم افزار لحاظ شده است.

زبان برنامه نویسی: C#.net بانک اطلاعاتی : Sql server 2014 محیط برنامه نویسی:  Visual studio 2017

 

 

پروژه داروخانه سی شارپ با داکیومنت

پروژه کنونی نرم افزار داروخانه به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اسکیوال می باشد. این پروژه دارای داکیومنت کامل است و محیط برنامه نویسی Visual Studio 2017 نرم افزار بانک اطلاعتی SQL Server 2014

امکانات پروژه داروخانه سی شارپ با داکیومنت:

 • دسترسی های مختلف سه نوع کاربر (پذیرش، صندوق، مدیر داروخانه)
 • ثبت دارو
 • ثبت بیمه به همراه تعیین درصد تخفیف
 • پذیرش نسخه بیمار
 • تسویه حساب با بیمار
 • امکانات جستجوی همه اطلاعات
 • داکیومنت کامل
 • محیط زیبا

اطلاعات چند بیمار برای نمونه در این پروژه ثبت شده است.

پروژه ساده سی شارپ لیست باکس

پروژه کنونی به منظور آموزش برای برنامه نویسان آماتور (مبتدی) تولید و منتشر شد. این پروژه از چند TextBox و یک ListBox ساخته شده است. روش کار این برنامه:

 • مقادیر وارد شده در کنترل ها به روشی خاص وارد ListBox می شوند.
 • پس از ثبت شدن 10 دانشجو ، دکمه ورود کاربر فعال می شود.
 • بعد از کلیک روی دکمه ورود کاربر برنامه شماره دانشجویی و رمز می خواهد، در صورتی که رمز و کد دانشجویی درست وارد شود به صفحه خوش آمد وارد می شود.

در این پروژه کار با ListBox و آرایه ها و همچنین انتقال به فرم های دیگر انجام شده است.

بازدید کننده محترم سایت، می توانید پروژه ساده سی شارپ لیست باکس را به صورت رایگان دانلود کنید.

محیط برنامه نویسی: visual studio 2017

نقشه ایران در سی شارپ

گاهاً در بعضی از  پروژه ها نیاز است که از نقشه کشور عزیزمان ایران استفاده نماییم. برای مثال سازمان یا کارفرما از ما می خواهد که با زدن بر روی نقشه هر استان فرم یا عملیات مربوط به آن استان انجام بشود که در اینجا لازم است نقشه ایران به صورت گرافیکی بر روی یکی از فرم های اصلی طراحی شود . شما از سورس کد زیر می توانید در برنامه هایتان استفاده نمایید .

تبدیل اعداد به حروف در سی شارپ

گاهی ممکنه که بخواهید اعداد را به حروف تبدیل کنید برای مثال در یک پروژه حسابداری جهت تبدیل مبلغ به حروف می توانید از این سورس کد استفاده کنید . در برنامه زیر شما را با چگونگی تبدیل اعداد به حروف آشنا می کنیم .

در این پروژه از یک کلاس جهت تبدیل استفاده شده است که شما می توانید کلاس را در  پروژه خود اضافه و از داخل فرم مربوطه اون را  صدا بزنید. این سورس کد بیشتر زمانی که بخواهید مبلغ را به حروف تبدیل کنید کاربرد دارد .

پروژه فیبوناچی در سی شارپ

در این قسمت پروژه فیبوناچی در سی شارپ (محاسبه سری فیبوناچی) را برای شما آماده کردیم. در سری فیبوناچی به غیر از دو عد اول ۰ و ۱ ، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی بدست می آید. در پروژه زیر با استفاده از یک آرایه دو اندیس قبلی را جمع کرده و در اندیس بعدی میگذارد. پروژه زیر را میتوانید بصورت رایگان دریافت نمایید.

پروژه مشاور املاک با سی شارپ

در این پست سورس پروژه مشاور املاک با زبان سی شارپ را قرار دادیم. جهت ارتباط با بانک اطلاعاتی از ADO.Net استفاده شده است. امکانات این پروژه را در زیر ببینید :

امکانات پروژه

 • ثبت اطلاعات فروشنده
 • ثبت اطلاعات خریدار
 • ثبت قرارداد اجاره ای (آپارتمان ، ویلا ، مغازه)
 • ثبت قرارداد رهنی (آپارتمان ، ویلا ، مغازه)
 • ثبت قرارداد فروشی (زمین ، آپارتمان ، ویلا ، مغازه)
 • نمایش و ویرایش آپارتمان ، زمین ، ویلا ، مغازه
 • جستجو فروشنده ، خریدار ، آپارتمان ، زمین ، ویلا ، مغازه
پروژه ثبت فاکتور با سی شارپ

در این پست یک پروژه جهت ثبت فاکتورهای یک مغازه را قرار دادیم. این پروژه با زبان C#.Net و دیتابیس اکسس پیاده سازی شده است. سادگی و قابل فهم بودن کدها در پروژه می تواند بسیار مفید جهت یادگیری شما عزیزان جهت کار با دیتابیس باشد. امکانات و تصاویر پروژه را در زیر ببینید .

امکانات پروژه :

 • ثبت مدل های جدید کالا
 • ویرایش مدلهای قبلی
 • ثبت فاکتورهای کالا
 • چاپ فاکتور
 • نمایش فاکتورهای قبلی
 • استفاده از dateTimePicker فارسی
 • کار با کلاس PrintDocument جهت پرینت فرم پروژه

پروژه دبیرخانه با سی شارپ

در این پست پروژه دبیرخانه آموزشکده را به زبان C#.net را قرار دادیم. در این پروژه جهت ارتباط با بانک اطلاعاتی SQL Server از ADO استفاده شده و همچنین برای گزارش گیری از کریستال ریپورت بهره برده است. امکانات این پروژه کاربردی را می توانید در زیر ببینید.

امکانات سورس دبیرخانه آموزشکده به زبان C#.Net

 • ثبت ، ویرایش و حذف نامه های وارده
 • ثبت ، ویرایش و حذف نامه های صادره
 • گزارش نامه های صادره
 • گزارش نامه های وارده
 • ثبت ،ویرایش و حذف بایگانی ها
 • جستجو بایگانی ها
 • مدیریت دسترسی کاربران
مسیج باکس فارسی در سی شارپ

در پروژه های خود مطمناً از دیالوگ ها یا مسیج باکس ها استفاده می کنید. با توجه به لاتین بودن مسیج باکس پیشفرض برای پروژه های فارسی مناسب نمی باشد و می بایست از MessageBox فارسی استفاده کرد. در این پست ما کامپوننت مسیج باکس فارسی به همراه سورس کامپوننت جهت ساخت مسیج باکس سفارشی و همچنین پروژه نحوه استفاده از MessageBox را برای شما عزیزان قرار می دهیم که می توانید بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

کار با دیتابیس بصورت ۳ لایه در سی شارپ

در این پست پروژه ای جهت کار با دیتابیس را برای شما قرار دادیم ولی تفاوت آن با دیگر پروژه ها ارتباط با دیتابیس اینست که بصورت ۳ لایه پیاده سازی گردیده. معماری ۳ لایه از سه لایه نمایش ، لایه میانی و لایه دیتا تشکیل شده است. در پروژه زیر فرم های ما همان لایه نمایش یا لایه کاربر است. لایه Business لایه میانی جهت تعامل بین لایه نمایش و لایه دیتا است و لایه DataAccess که جهت کار با دیتابیس استفاده می گردد.پروژه کار با دیتابیس با معماری سه لایه را از لینک زیر دریافت کنید.

در این پروژه از دیتابیس پیشفرض SQL Server استفاده شده که می بایست ConnectionString و کلاس های برنامه را مطابق با دیتابیس و جداول خود ویرایش نمایید.

پرینت کردن فرم در سی شارپ

امروز پروژه پرینت کردن فرم ها در سی شارپ را برای شما عزیزان قرار دادیم. برای مثال زمانی است که می خواهیم یکی از فرمهایی که اطلاعاتی را به کاربر نمایش میدهد امکان پرینت کردن از اون را داشته باشیم. در سورس زیر شما با نحوه پرینت کردن یک فرم آشنا می شوید. پروژه پرینت کردن فرم در سی شارپ را از لینک زیر بصورت رایگان دریافت نمایید.

پروژه ثبت چک و فاکتور در سی شارپ

در این پست یکی دیگر از پروژه های سی شارپ را قرار دادیم. پروژه ثبت چک و فاکتور با زبان C#.net و بانک اطلاعاتی Access پیاده سازی گردیده و جهت گزارش گیری از کریستال ریپورت استفاده شده است. در این پروژه امکان  ثبت و ویرایش فاکتورها و پرینت نیز وجود دارد و همچنین امکان ثبت و ویرایش چکها نیز وجود دارد. شما می توانید این پروژه را بصورت رایگان  دانلود نمایید.

پروژه انتخاب واحد به زبان سی شارپ

در این پست سورس پروژه انتخاب واحد به زبان سی شارپ را برای شما عزیزان قرار دادیم. پروژه با ADO.net و SQLExpress پیاده سازی شده است. تصویر و امکانات این پروژه را در زیر ببینید .

امکانات پروژه انتخاب واحد

 • ثبت ، ویرایش و حذف دانشجو
 • نمایش کارنامه دانشجو
 • ثبت ، ویرایش و حذف استاد
 • ثبت ، ویرایش و حذف درس
 • انتخاب واحد دانشجویان
 • نمایش دروس یک استاد
 • نمایش دروش یک رشته
 • ورود کاربران به سیستم
رمزگشایی و رمزنگاری داده ها در سی شارپ

امروز پروژه ای را قرار دادیم که توسط اون شما می توانید داده های خود را رمزگذاری و رمزگشایی نمایید. رمزگذاری داده ها در خیلی از مواقع در پروژه شما مانند اطلاعات ورود کاربران باعث بالا رفتن امنیت برنامه خواهد شد. در پروژه زیر توسط دو استاندارد رمزنگاری Rijndael و رمزنگاری TripleDES اینکار انجام پذیرفته است. پروژه رمزگشایی و رمزنگاری داده ها در سی شارپ را بصورت رایگان از لینک زیر دریافت نمایید.

پروژه صدور بلیط هواپیما با زبان C#.Net

در این پست سورس پروژه صدور بلیط هواپیما را جهت دانلود شما برنامه نویسان عزیز قرار دادیم. این پروژه با زبان محبوب C#.Net و بانک اطلاعاتی SQL Server و گزارش گیری کریستال ریپورت پیاده سازی شده است و جهت ارتباط با دیتابیس نیز از تکنولوژی ADO.Net بهره برده است . امکانات این پروژه کاربردی را در زیر ببینید .

امکانات پروژه

 • ثبت ، ویرایش و حذف اطلاعات مسافران
 • جستجوی مسافران براساس نام ، نام خانوادگی و کد مسافر
 • گزارش از اطلاعات مسافران
 • ثبت اطلاعات هواپیماها
 • ثبت اطلاعات آژانس ها
 • صدور بلیط هواپیما
 • ثبت کاربر جدید سیستم
سورس پروژه تاکسی تلفنی

امروز نیز با یکی دیگر از پروژه های سی شارپ در خدمتتون هستیم. پروژه تاکسی تلفنی با بانک Access و دستورات ADO پیاده سازی گردیده است. شما در این پروژه امکان ثبت کاربران ، ثبت رانندگان و مشترکین و همچنین ثبت سرویس ها را خواهید داشت. این پروژه کاربردی را می توانید از لینک زیر  دانلود نمایید

سورس بازی شطرنج و بازی دوز در سی شارپ

در این پست سورس بازی شطرنج و بازی دوز در سی شارپ را برای شما دوستان قرار دادیم که با نحوه ساخت بازی ها و استفاده از ابزارهای گرافیکی در سی شارپ آشنا میشوید. دو پروژه را از لینک زیر دانلود نمایید.

 

پروژه کار با فایل ها در سی شارپ

آشنایی با نحوه کار با فایل ها در پروژه های ویندوز و وب امری لازم است. شما ممکن است در بسیاری از موارد در پروژه خود نیاز داشته یاشید که به فایلی دسترسی داشته باشید یا اینکه اطلاعاتی رو از فایل بخوانید (و موارد دیگر). در این پست ما دو پروژه کار با فایل ها در سی شارپ را برایتان قرار می دهیم که در پروژه اول انواع اعمال جستجو فایل ها را انجام داده و در پروژه دوم انواع اعمال نظیر کپی ، انتقال،حذف ،تغییرنام و تغییر خصوصیت فایلها را انجام می دهیم. دو پروژه را از لینک های زیر دانلود نمایید.

امکانات پروژه اول :

 • جستجو در پوشه انتخابی
 • جستجو در پوشه انتخابی و زیرپوشه های آن
 • جستجو  فایل ها
 • جستجو پوشه ها
 • جستجو فایل ها و پوشه ها
 • جستجو فایل براساس نوع فرمت
 • جستجو فایل براساس خصوصیات فایل
 • جستجو فایل ها براساس یک بازه تاریخی که ایجاد یا تغییر یا خوانده شدند
 • مرتب سازی فایل ها
 • جستجو فایل براساس رشته ورودی کاربر

امکانات پروژه دوم :

 • کپی و انتقال فایل یک فایل از مبدا به مقصد
 • حذف یک یا چندین فایل
 • تغییر نام دسته ای فایل ها
 • تغییر خصوصیت دسته ای فایل ها (مخفی، سیستمی،موقتی

کامپوننت منو آفیس

منوهای پیش فرض خود سیستم بصورت ساده است اگر بخواهیم از منوهای جذابتری استفاده کنیم می بایست از کامپوننت ها استفاده کنیم. در این قسمت کامپوننت تبدیل منو به منوهای آفیس را برای شما قرار دادیم. شما می توانید کامپوننت منو آفیس و پروژه نحوه استفاده از آن را از لینک زیر دانلود نمایید.

پروژه ارسال اطلاعات از سی شارپ به Word

حتماً در خیلی از برنامه ها به خصوص اتوماسیون های اداری دیده اید که اطلاعات یک فرم رو به یک word یا قالب word میفرستند. اگر یک نامه اداری را نگاه کنیم ابتدا قالب آن تهیه میگردد و فیلدهای شماره ، تاریخ نامه ، عنوان نامه ، امضاء نامه، امضاء کننده و … در اون قسمت های مشخص شده فایل word قرار می گیرد و سپس فیلدهای موردنظر را از طریق برنامه به فایل ارسال می کنند.در این قسمت نیز ما پروژه ای را قرار داده ایم که ارسال اطلاعات از سی شارپ به Word را به سادگی انجام میدهد. پروژه را از لینک زیر دریافت نمایید.

پروژه دفترچه تلفن به زبان سی شارپ

در این پست پروژه دفترچه تلفن به زبان سی شارپ را برای شما دوستان عزیز قرار دادیم. در این پروژه تمامی عملیات های اضافه ، ویرایش ، حذف و جستجوی رکوردها انجام می گیرد. پروژه دفترچه تلفن به زبان C#.Net و بانک اطلاعاتی اکسس پیاده سازی گردیده و جهت ارتباط با بانک نیز از کلاس های ADO استفاده شده است. پروژه را از لینک زیر بصورت رایگان  دانلود نمایید.

کامپوننت MessageBox فارسی

جهت ارتباط با کاربران سیستم از مسیج باکس ها استفاده می کنیم. MessageBox پیشفرض خود سیستم بصورت ساده است و دکمه های آن نیز به زبان انگلیسی است. برای برنامه فارسی زبان می بایست MessageBox سیستم ، سفارش سازی شود. در این پست کامپوننت MessageBox فارسی را برایتان آماده کردیم که توسط آن می توانید انواع پیام های تایید ، حذف ، اطلاعی ، هشدار ، پرسشی و … را ایجاد کنید و UI سیستم خود را حرفه ای تر کنید.

پروژه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و میلادی به شمسی

هنگامی که شروع به ساخت پروژه ای به زبان شیرین فارسی می کنید بطور حتم نیاز به تاریخ شمسی و یکسری توابع جهت تبدیلات  دارید . اینکه بخواهید تاریخ میلادی سیستم را به تاریخ شمسی تبدیل نمایید یا اینکه یک تاریخ شمسی به میلادی تبدیل نمایید و بالعکس. در پروژه زیر با توجه به کلاس های بکار رفته در آن شما به راحتی می توانید اینگونه تبدیلات را انجام دهید. پروژه را از لینک زیر دانلود کرده و لذت ببرید.

پروژه ابزار فروشی به زبان سی شارپ

در این پست با پروژه ابزار فروشی در خدمتتون هستیم. این پروژه با زبان C#.Net و بانک اطلاعاتی Sql Server پیاده سازی شده و جهت ارتباط با داده های بانک از ADO.Net بهره برده است. در این پروژه شما امکان ثبت ابزارها ، مشتری ها ، کارمندان و همچنین فروش خود را دارید و علاوه بر آن امکان جستجو براساس موارد خاص و همچنین انواع گزارشات را دارید . کلیه تصاویر و امکانات سورس پروژه را در زیر ببینید :

 

امکانات پروژه ابزار فروشی

 • ثبت کارمندان و امکان لاگین آنها به برنامه
 • ثبت کالا/ابزار ها
 • ثبت فروش کالا
 • ثبت مشتریان ابزارفروشی
 • جستجو کالا براساس نام کالا ، کد کالا ، تعداد کالا و …
 • جستجو فروش کالا براساس نام کالا ، کد کالا ، تعداد کالا و …
 • جستجو مشتری براساس نام مشتری، کد مشتری و …
 • جستجو کارمند براساس نام کارمند، کد کارمند و …
 • گزارشات کالا ، فروش ، مشتریان و کارمندان
 • تصاویر پروژه ابزار فروشی
سورس بازی با کلیک ماوس در سی شارپ

در این بازی شما باید بر روی دو شکلک کلیک کرده تا مسیر حرکت آنها تغییر کرده و بهمدیگر برخورد کنند و امتیاز بگیرید . هر چقدر در زمان تعیین شده امتیاز بیشتری بگیرید رکورد بالاتری کسب می کنید و در آخر نیز میتوانید امتیاز خود را ثبت نمایید. برای دانلود سورس بازی با کلیک ماوس در سی شارپ از لینک زیر اقدام کنید.

سورس پروژه ایجاد بارکد به زبان سی شارپ بهمراه ذخیره و پرینت بارکد

شما حتماً استفاده از بارکد در پروژه هایی که ثبت کالا در آن انجام میشود را زیاد مشاهده کرده اید. در این پست پروژه ای را قرار دادیم که به شما نحوه ایجاد بارکد به زبان سی شارپ را نشان خواهد داد و این امکان را خواهید داشت که آن را ذخیره یا پرینت بگیرید.

آموزش کار با کنترل BackgroundWorker در سی شارپ

در این پست نحوه استفاده و کار با کنترل BackgroundWorker در سی شارپ را با کمک یک پروژه به شما نشان خواهیم داد. شما توسط این کنترل می توانید قطعه کد یا برنامه ای را به صورت موازی با دیگر کدها یا برنامه ی اصلی برنامه انجام دهید یا اینکه کاری را در بکگراند کار اصلی انجام دهید.

حتماً برنامه ها یا پروژه هایی را دیده اید که تا زمان اجرا یک کد ، یک لودینگ را به کابر نشان میدهند تا منتظر اجرای کد باشد. در این پست نحوه ایجاد این پروژه را به کمک کنترل BackgroundWorker آموزش خواهیم داد.

سورس پروژه کامپایلر به زبان سی شارپ

در این پست یک کامپایلر ساده به زبان سی شارپ را برای شما قرار دادیم. جهت ایجاد پروژه از کلاس هایCSharpCodeProvider ، ICodeCompiler ، CompilerParameters ، CompilerError ، CompilerResults ،Assembly  استفاده شده است. شما میتوانید سورس پروژه کامپایلر به زبان سی شارپ را از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

آموزش پرینت دیتاگریدویو در سی شارپ

دیتاگریدویو یکی از مهمترین کنترل ها جهت نمایش داده های بانک اطلاعاتی است. ما معمولاً جهت نمایش کوئری یا خروجی خود به کاربر ، از دیتاگریدویو استفاده می کنیم. برای چاپ این داده ها نیز روش هایی مختلفی وجود داره مثل استفاده از انواع گزارش سازها مانند کریستال ریپورت ، استیمول سافت ، مایکروسافت ریپورت و غیره. ما در این پروژه بدون استفاده از نرم افزارهای گزارش ساز ، پرینت دیتاگریدویو در سی شارپ را به شما نشان میدهیم. از لینک زیر پروژه را دریافت نمایید.

سورس پروژه کافی نت به زبان سی شارپ

در این پست پروژه کافی نت به زبان سی شارپ را برای شما دوستان عزیز قرار دادیم. شما در این پروژه می توانید نرخ استفاده از سیستم ها را براساس زمان استفاده تعیین کرده و بهنگام استفاده مشتری شروع را بزنید تا نرخ محاسبه گردد . این پروژه برای ۵ سیستم در نظر گرفته شده که میتوانید آن را بدلخواه خود تغییر دهید. سورس پروژهرا بصورت رایگان از لینک زیر دانلود نمایید.

پروژه مدیریت هتل به زبان سی شارپ

در این پست یکی دیگر از پروژه های کار با بانک اطلاعاتی را برایتان فراهم کردیم. پروژه مدیریت هتل به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی Access پیاده سازی شده است .

امکانات پروژه

 • اضافه کردن اطلاعات مشتری
 • ویرایش اطلاعات مشتری
 • حذف مشتری
 • جستجو مشتریان براساس نام و نام خانوادگی
 • تنظیمات مربوط به هتل و اتاق ها
 • اضافه کردن اتاق ها
 • تغییر رمز عبور و اضافه کردن کاربر جدید سیستم
 • تسویه حساب اتاق به همراه نمایش  محاسبه هزینه اتاق
سورس پروژه داروخانه به زبان سی شارپ

امروز نیز با یکی دیگر از پروژه های سی شارپ در خدمت شما دوستان برنامه نویس هستیم. پروژه داروخانه به زبان سی شارپ و دیتابیس اکسس پیاده سازی شده و جهت ارتباط با پایگاه داده نیز از ADO.Net استفاده شده است . این سورس پروژه زیبا را از لینک پایین بصورت رایگان دانلود کنید و لذت ببرید

پروژه کتاب فروشی به زبان سی شارپ

در این قسمت پروژه کتاب فروشی به زبان سی شارپ و دیتابیس اکسس را قرار دادیم. این پروژه به زبانی ساده نوشته شده و دارای امکاناتی نظیر ذخیره ،ویرایش و حذف کتاب ، ثبت موضوعات کتاب ها ، جستجو کتاب ، خرید کتاب و دیگر موارد است. پروژه کتاب فروشی را از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود پروژه مدیریت تاکسی تلفنی با زبان سی شارپ و پایگاه داده Sql Server

سورس کد و پروژه مدیریت تاکسی تلفنی را که با زبان سی شارپ و پایگاه داده اسکیول سرور ۲۰۰۸ برنامه نویسی شده است را تقدیم شما عزیزان علاقه مند برنامه نویسی می کنیم. در این پروژه سعی شده است تا تمامی نکات برنامه نویسی حرفه ای رعایت شود و بتواند نکات آموزنده ای را به شما دانشجویان عزیز یاد دهد. این پروژه دارای امکاناتی مانند قابلیت ثبت کد اشتراک برای مشتریان ، ثبت راننده با مشخصات فردی و تاکسی سرویس ، ثبت و رزور سرویس تاکسی ، گزارش گیری حرفه ای ، ظاهری کاربر پسند و … اشاره کرد شما می توانید این پروژه را با عنوان مدیریت تاکسی تلفنی با زبان C# و با پایگاه داده Sql Server رایگان دانلود کنید.

عنوان پروژه مدیریت تاکسی تلفنی با زبان سی شارپ

حجم فایل: ۲ مگابایت

 

پیش نمایش سورس کد برنامه

سورس کد نرم افزار مدیریت تاکسی تلفنی با C#

دانلود پروژه مدیریت مطب با زبان سی شارپ و پایگاه داده اس کیول سرور

از سری بخش های دانلود پروژه و سورس کد های رایگان از سایت علمی پرو برای شما کاربران عزیز برنامه مدیریت مطب را که با زبان سی شارپ و با پایگاه داده SQL Server برنامه نویسی شده است را تقدیم شما عزیزان می کنیم. از جمله ویژگی های این سورس کد مدیریت مطب می توان به ثبت پذیرش بیمار ، ثبت شرکت های طرف قرارداد ، محیط گزارش گیری حرفه ای ، ثبت فروش و خدمات کالا و سرویس ها به مشتریان ، واسط کاربری بسیار زیبا ، اشاره نمود . شما در ادامه می توانید این پروژه را با عنوان مدیریت مطب با زبان C# و بانک اطلاعاتی اسکیول سرور رایگان دانلود کنید.لازم به ذکر است این پروژه به همراه مستندات و داکیومنت های لازم برنامه نیز می باشد امید است مورد توجه علاقه مندان قرار بیگرد.

عنوان دانلود پروژه مدیریت مطب با زبان سی شارپ و پایگاه داده اس کیول سرور

حجم فایل: ۵٫۷ مگابایت

 

 

مدیریت مطب با زبان C#

دانلود رایگان پروژه مدیریت فروشگاه موبایل با سی شارپ به همراه داکیومنت برنامه

روژه فروشگاه موبایل که با زبان سی شارپ و با پایگاه داده Sql Server برنامه نویسی شده است را رایگان تقدیم شما کاربران عزیز سایت علمی پرو می کنیم. در این پروژه سعی شده است بر بهینه بودن فرم ها و نرمال سازی جداول پایگاه تمرکز بیشتری شود. در این پروژه از کامپوننت شرکت dev مورد استفاده قرار گرفته است که بر زیبایی این پروژه افزوده است. از جمله ویژگی های منحصر به فرد سورس کد فروشگاه موبایل می توان به ثبت و خرید و فروش کالا موبایل ، گزارشگیری بسیار حرفه ای ، ثبت و ویرایش مشتریان ، واسط کاربری بسیاز شیک و زیبا ، و.. اشاره کرد. این پروژه با اسکویل سرور ۲۰۰۸ و با زبان C# کد نویسی شده است که امید است مورد توجه شما علاقه مندان حوزه برنامه نویسی قرار بگیرد

عنوان پروژه مدیریت فروشگاه موبایل با سی شارپ به همراه داکیومنت برنامه

حجم فایل: ۴٫۷ مگابایت

 

 

مدیریت فروشگاه موبایل به زبان c#

دانلود پروژه مدیریت نمایشگاه خودرو با زبان سی شارپ و Sql Server

در این پست از سایت علمی پرو پروژه مدیریت نمایشگاه خودرو را که با زبان سی شارپ و پایگاه داده Sql Server برنامه نویسی شده است را رایگان تقدیم شما کاربران عزیز می کنیم. از جمله امکانات این پروژه می توان به ثبت خرید و فروش خودرو ها در نمایشگاه ماشین ، ثبت خودرو های مانده در نمایشگاه ، واسط کاربری بسیار زیبا ، گزارشگیری حرفه ای ، و… نام برد. این پروژه با زبان C# و با بانک اطلاعاتی اس کیول سرور به همراه مستندات و داکیومنت برنامه تقدیم شما کاربران علاقه مند برنامه نویسی و پروزه های دانشجویی می گردد. امید است مورد توجه واقع شود.

عنوان:  پروژه مدیریت نمایشگاه خودرو با زبان سی شارپ و Sql Server

حجم فایل: ۵٫۷ مگابایت

 

 

 سورس کد پروژه مدیریت نمایشگاه خودرو با #C

دانلود پروژه مدیریت کتابخانه با زبان سی شارپ

پروژه سیستم مدیریت کتابخانه که با زبان سی شارپ برنامه نویسی شده است را تقدیم شما کاربران عزیز سایت علمی پرو می کنیم. در این سورس کد از پایگاه داده اس کیول سرور استفاده شده است . از جمله امکانات پروژه کتابخانه ساده بودن و دارای فرم لاگین و ثبت اطلاعات کتابدار و به همراه جستجوی کتابهای موجود می باشد. دارا بودن تقویم شمسی و استفاده از کامپوننت ترلینک به زیبایی این برنامه افزوده است. شما می توانید پروژه سیستم مدیریت کتابخانه را که با زبان C# و با دیتابیس Sql Server تولید شده است را رایگان دریافت کنید.

عنوان:  پروژه مدیریت کتابخانه با زبان سی شارپ

حجم فایل: ۱٫۰ مگابایت

 

 

سورس کد نرم افزار کتابداری

این پروزه با ویزال استادیو ۲۰۱۲ با زبان سی شارپ برنامه نویسی شده است که برای اجرای برنامه ابتدا باید فایل دیتابیس را در اسکیول سرور اتچ کنید و سپس کانکشن مربوطه را در برنامه تغییر دهید. کد نویسی این پروژه به گونه ای است که همه افراد می توانند آن را متوجه شوند.

دانلود پروژه پایانه مسافربری با زبان سی شارپ به همراه داکیومنت

در این پست از سایت علمی پرو پروژه و سورس کد مدیریت پایانه مسافربری را که با زبان سی شارپ و با دیتابیس Sql Server 2005 برنامه نویسی شده است را تقدیم شما می کنیم. در این پروزه شما با اصول برنامه نویسی تجاری آشنا می شوید. این پروزه به همراه مستندات و داکیومنت برنامه می باشد. از جمله امکانات این سورس کد می توان به زمان حرکت اتوبوس ها ، مدیریت مسافران و رزور بلیط اشاره کرد. این پروژه با زبان C# و با پایگاه داده اس کیول سرور تولید شده است که امید است مورد توجه شما عزیزان قرار بیگرد.

عنوان: پروژه مدیریت پایانه مسافربری به زبان #C

حجم فایل: ۱٫۵ مگابایت

 

 

پروژه پایانه مسافربری با زبان سی شارپ به همراه داکیومنت

دانلود پروژه مدیریت پایگاه بسیج با زبان سی شارپ #C همراه مستندات برنامه

 پروژه مدیریت پایگاه بسیج با زبان سی شارپ #C همراه مستندات برنامه را برای شما آماده دانلود کرده ایم. این پروزه با زبان برنامه نویسی #C تهیه شده است داکیومنت های این پروژه نیز برای شما کاربران عزیز سایت علمی پرو ضمیمه شده است. در این پروزه شما کار اب فایل ها را بطور کامل فرا خواهید گرفت در این پروژه سعی شده است که از سیستم ساختار فایل که در درس ذخیره و بازیابی اطلاعات تدریس شده است بجای پایگاه داده استفاده شود. از امکانات این سورس کد مدیریت پایگاه بسیج می توان به ثبت فعالیت های انجام شده ، ویرایش و حذف فعالیت ها ، ثبت اعضای جدید با تمام مشخصات ، ویرایش و حذف آن ها و قابلیت جستجوی کامل اشاره نمود. شما می توانید سورس کد پروزه مدیریت پایگاه بسیج را که با زبان سی شارپ در محیط ویژال استادیو ۲۰۱۰ برنامه نویسی شده است به همراه داکیومنت نرم افزار را رایگان دانلود کنید

حجم فایل: ۷٫۵ مگابایت

دانلود پروژه رایگان دیکشنری آنلاین به زبان سی شارپ با قابلیت ترجمه متن

پروژه رایگان دیکشنری آنلاین به زبان سی شارپ را که قابلیت ترجمه متن ها را نیز داراست را جهت دانلود کاربران علمی پرو قرار می دهیم. این پروژه با کد نویسی بسیار ساده و استفاده از کلاس های تعریف شده در کد برنامه قابلیت سرچ کلمات بر اساس مترداف لغات و ترجمه آنلاین کلمه ها را به زبان فارسی را داراست. این سورس کد نتیجه تلاش جناب آقای محمد توکلی می باشد که برای سایت علمی پرو ارسال داشته است. برای اجری برنامه نیاز به ویژال استادیو ۲۰۱۲ با دات نت فریم ورک ۴٫۵ به بالاتر نیاز دارید. این سورس کد و پروژه با معماری چند لایه با زبان C# پیاده سازی و برنامه نویسی شده است که امیدواریم نکات آموزنده ای را از این نرم افزار ببرید. در ادامه پست های بعدی پروژه و سورس کد های زبان برنامه نویسی سی شارپ را که کاربران برای ما ارسال داشته اند را در سایت قرار می دهیم.

حجم فایل: ۳٫۰ مگابایت

دانلود مجموعه سورس کد های پروژه های دانشگاهی به زبان سی شارپ

مجموعه سورس کد های پروژه های دانشگاهی به زبان سی شارپ را برای شما آماده کرده ایم . این پست شامل ۳۶ پروژه درسی دانشگاهی می باشد که در اختیار شما قرار می گیرد. ضرب ماتریس ها ، آرایه ها و جستجوی ارایه ها دو بعدی ، پیدا کردن اعداد فیبوناچی و… از جمله مواردی است که در این سری پروژه های دانشجویی به زبان c# آماده شده است. این سری از سورس کد ها نتیجه تلاش علی دوستی و شعبان دوستی می باشد که در دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام تهیه شده است که در زیر لیست برنامه های این مجموعه غنی ذکر شده است. امید است که مورد توجه شما قرار بگیرد.

عنوان: پمجموعه سورس کد های پروژه های دانشگاهی به زبان سی شارپ

حجم فایل: ۱٫۰ مگابایت

 

 1. برنامه ای بنویسید که اعداد بین دو عدد را نمایش دهد
 2. سورس کمینه و بیشینه در یک آرایه را مشخص کند در سی شارپ
 3. سورس نمایش اعداد زوج و اعداد فرد کوچکتر از ۵۰ در سی شارپ
 4. سورس تشخیض مثلث متساوی الضلاع و متساوی الساقین در سی شارپ
 5. سورس جستجو یک عدد در یک آرایه در سی شارپ
 6. سورس جستجو یک دانشجو در آرایه بر حسب شماره دانشجویی در سی شارپ
 7. سورس جمع و ضرب دو عدد در سی شارپ
 8. برنامه ای بنویسید که سن فرد را دریافت کند و پیر وجوان بودن آن را مشخص کند
 9. برنامه ای بنوسید که ۰ دانشجو و ۴درس را وارد کرده ومعدل هر دانشجو و معدل کل را حساب کند ونمایش دهد
 10. سورس تعداد تکرار دو حلقه فور تو درتو در سی شارپ
 11. سورس تعداد تکرار یک عدد در یک آرایه در سی شارپ
 12. سورس مجموع خانه های یک آرایه در سی شارپ
 13. سورس برنامه محاسبه فاکتوریل یک عدد در سی شارپ
 14. برنامه ای بنوسید که اعداد ۱۱ و ۱۱ و ۳۳ ونمایش دهد در سی شارپ
 15. سورس معکوس یک عدد در سی شارپ
 16. سورس تابع سازنده با مقدار ورودی در سی شارپ
 17. سورس دستور جستجو و درج در یک آرایه از نوع دانشجویان در سی شارپ
 18. سورس مجموع خانه های آرایه در برنامه اصلی در سی شارپ
 19. سورس مربع اعداد یک تا ۱۰ در سی شارپ
 20. سورس نمایش عدد اول کوچکتر از عدد ورودی در سی شارپ
 21. سورس توان یک عدد در سی شارپ
 22. سورس مقدار دهی به خانه های آرایه دوبعدی در سی شارپ
 23. سورس مقایسه بین دو آرایه و نمایش اندیس های بزرگتر در آرایه سوم در سی شارپ
 24. سورس نمایش اعداد ۱ تا ۵۰ در سی شارپ
 25. سورس نمایش اعداد از ۵۰ تا ۱ در سی شارپ
 26. سورس نمایش اعداد به توان ۱ در سی شارپ
 27. سورس نمایش اعداد مضرب ۲ از ۱۰۰ به ۱ در سی شارپ
 28. سورس نمایش روزه های هفت در سی شارپ
 29. سورس نمایش یک خانه از آرایه در سی شارپ
 30. سورس مثال زیگما در سی شارپ
 31. سورس تعریف دانشجو به صورت خصوصی و مقدار دهی به آن در سی شارپ
 32. سورس مرتب سازی ادقام آرایه ها در سی شارپ
 33. سورس مقدار دهی به کلاس کارمند در سی شارپ
 34. سورس برنامه جایگشت در سی شارپ
دانلود پروژه مدیریت صدور چک به زبان سی شارپ

پروژه مدیریت صدور چک به زبان سی شارپ برنامه نویسی شده است را رایگان در اختیار شما کاربران عزیز سایت علمی پرو قرار می دهیم. این سورس کد با پایگاه داده اس کیول سرور ۲۰۰۸ و زبان C# تهیه شده است . از حمله امکانات این پروژه می توان به ثبت نام کاربران ، ثبت و صدور اطلاعات چک صادره شده ، مدیریت مبالغ چک ها ، مدیریت زمان وصول چک ها و… اشاره نمود. این پروژه با ویژال استادیو ۲۰۱۰ برنامه نویسی شده است که از SQL Server استفاده شده است. در ادامه سری پروژه های سی شارپو دانشجویی برای شما سورس کد های بسیار عالی را در نظر گرفته ایم که در آینده به مرور در سایت قرار می دهیم. شما می توانید سورس کد پروژه مدیریت صدور چک را که با زبان برنامه نویسی c# و دیتابیس SQL Server 2008 تولید شده است را رایگان دانلود کنید. همچنین پروژه های رایگان سی شارپ دیگر را از این بخش مشاهده کنید.

عنوان: پروژه مدیریت صدور چک به زبان سی شارپ

حجم فایل: ۳٫۰ مگابایت

 

سی شارپ (به انگلیسی: C#) زبانی شیءگرا و سطح بالا از خانوادهٔ زبان‌های چارچوب دات‌نت شرکت مایکروسافت است.

زبان سی شارپ، یک زبان برنامه‌نویسی چند الگویی و است و منظم شده مدل‌های تابعی، امری، عمومی، شیءگرا و جز گرا و در بستر دات نت می‌باشد. این زبان توسط مایکروسافت و جزئی از دات نت به وجود آمد و بعداً استانداردهای ECMA و ISO را نیز در بر گرفت. سی شارپ یکی از ۴۴ زبان برنامه‌نویسی است که توسط زمان اجرای زبان مشترک از چارچوب دات‌نت پشتیبانی می‌شوند و در همه جا به وسیله مایکروسافت ویژوال استودیو شناخته می‌شود.

پروژه رایگان مدیریت کارمندان به زبان سی شارپ C#

پروژه رایگان مدیریت کارمندان به زبان سی شارپ C# را برای شما علاقه مندان حوزه برنامه نویسی سی شارپ و دانشجویان رشته مهندسی نرم افزار آماده کرده ایم که می توانید در ادامه این سورس کد را دانلود کنید. از سری پست های پروژه و سورس کد رایگان در سایت علمی پرو قصد داریم به بررسی امکانات این پروژه بپردازیم. که به شرح زیر است. ثبت ، ویرایش و حذف اطلاعات کارمندان ، گزارشگیری از کارمندان ، ثبت و مدیریت اضافه کار و دستمزد و نوع آن ، پشتیبان گیری (بکاپ گیری)از اطلاعات پایگاه داده ی اسکیول سرور و عیره پرداخت. این پروژه توسط سایت استاد۹۸ ارایه شده است که فیلم آموزشی راه اندازی پروژه نیز در ان قرار داده شده است. امیدواریماز این پروژه استفاده لازم را ببرید.

عنوان : پروژه رایگان مدیریت کارمندان به زبان سی شارپ C#

حجم فایل: ۱۲ مگابایت

فیلم آموزشی راه اندازی پروژه : در فایل وجود دارد

 پروژه رایگان مدیریت کارمندان به زبان سی شارپ

پروژه رایگان مدیریت کارمندان به زبان سی شارپ

در این پروژه با زبان سی شارپ دات نت و با ویژال استادیو ۲۰۱۰ برنامه نویسی شده است و برای استفاده از پروزه ابتدا باید SQl Server 2012 به بالا را نصب کنید و سپس مطابق روش های انجام شده در فایل ویدوئی شروع به راه اندازی پروژه نماید.

ین پروژه نرم افزار نسبتا کاملی است که از گرافیک فوق العاده زیبا و کاربرپسندی برخوردار است و میتواند نمونه کاری قوی باشد.

اطلاعات ورود به نرم افزار :

نام کاربری : admin

رمز : admin

سورس کد دفترچه تلفن به زبان سی شارپ و بانک اکسس

با سلام خدمت همه دوستان

سورس برنامه دفترچه تلفن رو با زبان C# و بانک اکسس آماده کرده ایم که دارای امکانات زیر میباشد:

 1. ثبت مشخصات افراد
 2. حذف مشخصات
 3. ویرایش مشخصات
 4. جستجو بر اساس نام ,شماره تلفن محل کار و شماره موبایل
 5. دخیره عکس در دیتابیس اکسس
 6. پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان بانک اکسس
 7. تلفنهای مهم ایران
 8. کد شهرها
 9. کد کشورها
 10. لیست شماره ها
 11.  استفاده از تقویم فارسی
 12. و ...

این سورس با ویژوال استدیو 2015 نوشته شده و بانک آن اکسس میباشد.

و با زبانی ساده و قابل فهم نوشته شده است.

موفق باشید.

سورس کد برنامه paint به زبان سی شارپ

سلام کاربران گرامی سایت علمی پرو در این پست میخوایم یک پست برنامه نویسی سی شارپ رو برای دانلود قرار بدیدم.این سورس مربوط به برنامه Paint هست که خیلی از اساتید برنامه نویسی این برنامه رو به دانشجویان میدهند که انجام دهند و ما امروز این سورس رو رایگان برای کاربران عزیز آماده کرده ایم و شامل رسم خط با رنگهای مختلف ,دایره, چند ضلعی, انتخاب رنگ  و درج متن در مکان دلخواه و ... می باشد

سورس پروژه ذخیره تصویر در دیتابیس SQL به زبان سی شارپ

ذخیره تصویر در دیتا بیسSQL

سورس پروژه ذخیره تصویر در دیتابیس SQL به زبان سی شارپ را برای شما دوستان و همراه عزیز  اماده دانلود کرده ایم که امید وارم مانند همیشه استفاده کنید و مفید باشه این پروژه که به همراه سورس کامل به زبان سی شارپ و دیتابیس SQL نوشته شده میتونه یه سورس اموزشی خوب برای دوستانی که با مشکل روبه رو هستن برای ذخیره تصویر در دیتابیس SQL شاید بتونه کمک کنه دوستان عزیز حتما قبل از استفاده خواهشا دیتابیس را اتچ کنید اگر هم بلد نیستین تو انجمن سایت جستجو کنید فایل اموزشی قرار دادیم.امکامات خوبیم داره در ادامه یه تیکه کد براتون میزام که نحوه ذخیره اشنابشین یه قابلیت دیگه هم که داره قابلیت نمایش تصویر هستش که دیگه توضیح نمیدم میزام پایه خودتون که دانلود کنید و ببینید.

نمونه کد ذخیره تصویر در دیتابیس SQL

SqlConnection conn = new SqlConnection("");
 
           OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
 
           Image im = null;
 
           dlg.Filter = "All Pictures|*.bmp;*.gif;*.jpg|Bitmaps|*.bmp|GIFs|*.gif|JPEGs|*.jpg";
 
           if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
 
               im = new Bitmap(dlg.FileName);
 
           MemoryStream mstr = new MemoryStream();
 
           im.Save(mstr, im.RawFormat);
 
           byte[] arrImage = mstr.GetBuffer();
 
           SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from Info", conn);
 
           DataSet ds = new DataSet();
 
           da.Fill(ds);
 
           DataRow dr = ds.Tables[0].NewRow();
 
           dr[1] = arrImage;
 
           ds.Tables[0].Rows.Add(dr);
 
           SqlCommandBuilder sc = new SqlCommandBuilder(da);
 
           da.Update(ds.Tables[0]);
آموزش LINQ همراه با مثال در سی شارپ

یکی از موجودات جدیدی که در دنیای برنامه نویسی شی گرای دات نت درحال پرورش است، زبان جالبی به نام LINQ است. آموزش Linq به همراه مثال است که میتونید به طور کامل بخش linq  رو خوب یاد بگیرید. جالب دیدم در این شماره، به دنیای دات نت۳  سرک بکشیم و ببینیم آنجا چه خبر است. امید وارم مفید باشه و استفاده کنید.

 

یکی از موجودات جدیدی که در دنیای برنامه نویسی شی گرای دات نت درحال پرورش است، زبان جالبی به نام LINQاست. کلمه LINQ سرنام LanguageIntegrated Query است. از هنگامی که چارچوب دات نت ۲ به طور رسمی معرفی شد، چند ماهی میگذرد. احتمالاً برخی از شما که با پلتفرم برنامه نویسی مایکروسافت کار میکنید، به تدریج با نسخه دوم این فناوری آشنا شده اید وشاید قصد دارید کم کم در پروژه های جدید از این چارچوب جدید برنامه نویسی استفاده کنید.
اما در همان حال که شما آرام آرام با دات نت۲ خومیکنید، خبر میرسد که پروژه دات نت ۳ مدتها است شروع شده و اکنون به تدریج پیشنمایش هایی از آن روی پرده میرود.
جالب دیدم در این شماره، به دنیای دات نت۳ سرک بکشیم و ببینیم آنجا چه خبر است.
این کار دو فایده دارد:
نخست اینکه، درمورد آخرین تحولات دنیای برنامه نویسی مایکروسافت چیزهایی بدانیم.
دیگراینکه، شاید تشویق شوید تا دیر نشده خود را به نسخه دوم دات نت مجهزکنید. چون ممکن است تا یکی دو سال دیگر همین نسخه نیز قدیمی شود!

مثلث راکس یکی از موجودات جدیدی که در دنیای برنامه نویسی شی گرای دات نت درحال پرورش است، زبان جالبی به نام LINQاست. کلمه LINQ سرنام LanguageIntegrated Query است.
منطق زبان لینک از روی زبان SQL گرفته شده است و این زبان در پی پاسخ دادن به مسئله پیچیده ای در دنیای برنامه نویسی پیشرفته است که مثلث راکس (ROX Triangle) نامیده میشود. پس اجازه بدهید ببینیم مثلث راکس چیست.

این روزها اکثر برنامه نویسانی که بازبانهای شی گرایی مثل سی شارپ یا جاوا کار میکنند، از دو ابزار مهم دیگرنیز برای ساختن برنامه های خود استفاده میکنند:
یکی از این ابزارهادیتابیس یا همان بانکاطلاعاتی، و دیگریXML است. البته XML موجود جدیدی در بافت نرم افزارها است، ولی اکنون معلوم شده که با حضور اینترنت دردنیای کامپیوتر، استفاده از XML تقریبا قابل چشم پوشی نیست.
مشکلی که برنامه نویسان با آن درگیرند این است که هر یک از این سه ابزار از منطق ومدل داده ای (Data Model) متفاوتی پیروی میکنند. مدل داده ها در بانک های اطلاعاتی معمولاً زبان SQL است. در حالی که هر زبان برنامه نویسی مدل دادهای خاصی دارد.

مثلاً پلتفرم دات نت از فناوری ADO.NETاستفاده میکند. واضح است که مدل داده ها در ADO.NET و SQL تفاوت های زیادی با هم دارند. مدل داده ها در فرمت XML هم به گونه دیگری است. درXML باید از زبان XQuery استفاده کنید.

برنامه نویس در حین کارروزمره خود مرتباً نیاز دارد داده های خود را از یک مدل به مدل دیگر منتقل کند. مثلاً در یک برنامه مدیریت فروش محصولات، گاهی برنامه نویس لازم میداند داده های مشتریان را از بانک اطلاعاتی (مثلا ًSQL ServerیاMySQL یا ORACLE) بخواند و سپس به فرمت XML تبدیل کند تا بتواند آن را از مجرای اینترنت (مثلاً از طریق وبسرویسها) عبور دهد. در این صورت ناگزیر است همزمان داده ها را ابتدا با منطق SQL بخواند، سپس با منطقBusiness Tier (مثل ADO.NET) پردازش کند و سپس با منطق XQuery تبدیل کند.اریک میر از متخصصانSQL Server در شرکت مایکروسافت این سه گانگی را مثلثROX نامیده است که سرنام عبارات Relations in data tier ،Objects inbusiness tier وXML in presentation tier است.

قطعه کد ۱ LINQ؛زبان دوست داشتنی کارشناسان طراحی زبان های برنامه نویسی در شرکت مایکروسافت مدتی است برای پیدا کردن یک راه حل برای این مسئله، روی زبان لینک کار میکنند.
این زبان البته یک زبان جدید برنامه نویسی در کنارسی شارپ و ویژوال بیسیک نیست، بلکه یک syntax است که درون کدهای برنامه به کار گرفته میشود. (قطعه کد ۱) این قطعه کد به قدری گویا است که حتی کسی که برنامه نویس نیست نیز متوجه معنی آن میشود.
تاکنون به کارگیری چنین منطقی در زبانهای برنامه نویسی شی گرا سابقه نداشته است. این syntaxخیلی به منطق و زبان انسان شبیه است. به همین دلیل استفاده از آن باعث ساده شدن زبان برنامه نویسی میشود.
تیم توسعه پلتفرم دات نت درمایکروسافت برهمین اساس در حال طراحی و توسعه دو API برای زبان LINQ است.یکی از اینها مجموعه DLINQ است که برای پیاده سازی زبان لینک رویADO.NET به کار میرود. دیگری XLINQ نامیده شده که برای امکان پذیرساختن استفاده از منطق لینک روی XML به کار میرود.
کوشش بر این است که syntax برنامه نویسی در هر دو مورد مشابه زبان SQL باشد. به گونه ای که برنامه نویسی بدون توجه به اینکه از کدام API زبان لینک استفاده میکند،به یک شیوه بتواند با داده ها کارکند.این APIها قرار است در چارچوب دات نت۳ (نسخه نهم زبان ویژوال بیسیک و نسخه سوم زبان سی شارپ) به کار گرفته شوند.
یکی از اهدافی که این تیم از به کارگیری منطق لینک در زبانهای برنامه نویسی دات نت دنبال میکند، امکان پذیر ساختن اشکال زدایی ازعبارات Query است. اگر برنامه نویس باشید، حتماً میدانید که تمام قسمت های یک کد منهای عبارات Query که به صورت رشته های متنی می آیند،قابل اشکال زدایی یا Debugging هستند.
قرارگرفتن عبارات Query به صورت مقادیر متنی داخل سورس کد، عملاً اشکال زدایی از آنها را دشوارمیکند. با به کارگیری منطق زبان لینک این مشکل به مقدار زیادی حل میشود؛زیرا Queryها به جای اینکه به صورت مقادیر متنی نوشته شوند، بخشی از سورس کد هستند. به همین دلیل این تکنیک Language Integrated Query نامگذاری شده است.
تیم توسعه دات نت حتی به این موضوع فکر کرده است که استفاده ازابزار Intellisense در ویرایش گر کد ویژوال استودیو بتواند روی زبان لینک مانور دهد. این چیزی است که عملاً روی API متعلق به بخشهای DLINQ وXLINQ اتفاق میافتد. در نتیجه برنامه نویس میتواند کد LINQ را کامپایل نماید و در صورت بروز خطا آن را اشکال زدایی کند.استفاده از XLINQبرنامه نویسان را از به کارگیری منطق XQuery که گاهی گیج کننده است، معاف میکند؛ ضمن اینکه برای کارکردن با داده ها در ADO.NET و لایه BusinessTier میتوانید از همان منطق و رهیافت زبان SQL در بانک اطلاعات استفادهکنید.

تبدیل متن به گفتار با زبان C#

تبدیل متن به گفتار پروژه به زبان سی شارپ که میتواند متن های که به نرم افزار میدهید را به متن به گفتار تبدیل کند.

سورس پروژه به زبان سی شارپ است و دارای چند ویژگی که در ادامه در مورد آنها صحبت میکنیم.

پروژه تبدیل متن به گفتار دارای دارای سه بخش اصلی است که ، بخش اول آن خواندن متن ورودی است ، بکه به دو صورت انجام میگیرد یا میتوانید فایل متنی خورد را بارگزاری کنید یا متن را به صورت دستی وارد کنید.

عملکرد پروژه به گونه ای است که میتونید متنی را به نرم افزار  داده و نرم افزار متن را به گفتار تبدیل میکند از روی آن برای شما میخواند.

پروژه ای کاربردی که به همراه سورس کامل منتشر شده است.

ویژوال استدیو : 2015

کتاب آموزش CLR با سی شارپ به صورت PDF فارسی

آموزش CLR با سی شارپ

در این بخش دانلود کتاب آموزش CLR با سی شارپ را به زبان فارسی در قالب ۴۳۲ صفحه و ۲۰ فصل آماده کرده ایم که برنامه نویسی موازی (برنامه نویسی چند هسته ای) را نیز به صورت کامل پوشش داده است. در ادامه به معرفی CLR ، معرفی کتاب و فهرست سرفصل های موجود در آن پرداخته شده و لینک دانلود رایگان قرار داده شده است.

زمان اجرای زبان مشترک (CLR) چیست ؟

زمان اجرای زبان مشترک (Common Language Runtime – CLR) قسمتی از ماشین مجازی چارچوب دات ‌نت می باشد که وظیفه آن مدیریت اجرای برنامه ‌های دات ‌نت است. CLR خدمات اضافه‌ ای مثل مدیریت حافظه، امنیت نوع و مدیریت استثنا را نیز ارائه می ‌دهد. تمامی برنامه‌ های نوشته در چارچوب دات ‌نت، بدون اینکه زبان برنامه نویسی مدنظر باشد، بوسیله CLR اجرا می شوند.

معرفی کتاب

این کتاب آموزش برنامه نویسی به بیان چگونگی طراحی برنامه ها و کلاس ها با امکان استفاده دوباره برای دات نت می باشد. به ویژه، نویسنده قصد دارد تا توضیح دهید که CLR به چه شکلی عمل می کند و چه قابلیت هایی را فراهم می ساز. همینطور پیرامون بخش های مختلف کتابخانه کلاس های فریمورک (FCL) بحث شده است. قابل ذکر است که هیچ کتابی نمی تواند FCL را به صورت کامل توضیح دهد زیرا FCL دارای هزاران نوع می باشد که در حال افزایش نیز است. از این رو بر نوع های اصلی که هر برنامه نویس به آنها نیازمند است، تکیه کزده ایم.

ابزار های مورد استفاده

این کتاب مخصوص Windows Presentation Foundation (WPF) , Windows Forms , Web Forms , XML Web Services , Silverlight و غیره نمی باشد. پس تکنولوژی های معرفی شده در کتاب برای تمام این نوع برنامه ها کاربرد دارد. در این کتاب با Microsoft Visual Studio 2010 و Microsoft .NET Framework 4.0 و نسخه ۴٫۰ از زبان برنامه نویسی سی شارپ پیش می رویم.

با توجه به اینکه مایکروسافت همواره سعی در سازگاری نسخه های جدید با قدیم دارد، بسیاری از مباحث کتاب درباره نسخه های قبلی نیز صادق می باشد. همه نمونه کدها در زبان سی شارپ برای بیان رفتار امکانات مختلف نوشته شده است. اما از آنجا که CLR توسط زبان های مختلف قابل استفاده می باشد، مطالب کتاب حتی برای برنامه نویسان غیر سی شارپ نیز مفید و مورد استفاده خواهد بود.

فهرست مطالب کتاب آموزش CLR با سی شارپ

فصل اول: مدل اجرایی CLR

 • کامپایل سورس کد به ماژول مدیریت شده
 • ترکیب ماژول های مدیریت شده به اسمبلی ها
 • بارگذاری اجرایی زبان مشترک
 • اجرای کد اسمبلی شما
  • IL و بازبینی
  • کد ناامن
 • ابزار تولید کد اصلی: Native Code Generator (NGen.exe)
 • کتابخانه کلاس فریمورک
 • سیستم مشترک نوع
 • مشخصات مشترک زبان
 • تقابل با کد مدیریت نشده

فصل دوم: ساخت، بسته بندی، نصب و مدیریت برنامه ها و نوع ها

 • اهداف راه اندازی دات نت فریمورک
 • ساخت و تبدیل نوع ها به یک ماژول
  • فایل های جواب
 • نگاهی اجمالی بر متادیتا
 • ترکیب ماژول ها و ساخت یک اسمبلی
  • افزودن اسمبلی ها به یک پروژه در ویژوال استودیو
  • استفاده از Assembly Linker
  • افزودن فایل های منبع به یک اسمبلی
 • اطلاعات منبع نسخه اسمبلی
  • شماره های نسخه (Version Numbers)
 • فرهنگ Culture
 • نصب آسان برنامه (اسمبلی های نصب شده شخصی)
 • کنترل های مدیریتی ساده (تنظیمات)

فصل سوم: اسمبلی های اشتراکی و اسمبلی های قوی نام

 • دو نوع اسمبلی، دو نوع نصب
 • اختصاص یکنام قوی برای یک اسمبلی
 • کش سراسری اسمبلی The Global Assembly Cache
 • ساخت یک اسمبلی که به یک اسمبلی قوی نام ارجاع می کند
 • اسمبلی های قوی نام ضد نفوذ هستند
 • امضای تاخیری
 • نصب اسمبلی های قوی نام به صورت خصوصی
 • چگونه CLR ارجاع به نوع ها را تحلیل می کند
 • کنترل های مدیریتی پیشرفته (تنظیمات)
  • سیاست های کنترلی سازنده

فصل چهارم: مبانی نوع

 • همه نوع ها از Object مشتق می شوند
 • تبدیل میان نوع ها
  • تبدیل با عملگر های as و is سی شارپ
 • فضا های نام (Namespace) و اسمبلی ها
 • چگونه چیزها در زمان اجرا به هم ربط پیدا می کنند

فصل پنجم: نوع های اصلی، ارجاعی و مقداری

 • نوع های اصلی زبان برنامه نویسی
  • عملیات های کنترل شده و کنترل نشده بر روی نوع اصلی
 • نوع های ارجاعی و نوع های مقداری
 • بسته بندی و باز کردن نوع های مقداری
  • تغییر فیلدها در یک نوع مقداری بسته بندی شده به کمک رابط ها (و چرا شما نباید این کار را انجام دهید)
  • برابری و هویت شی
 • کدهای هششی
 • نوع اصلی dynamic

فصل ششم: مبانی نوع و عضو

 • گونه های مختلف اعضای نوع
 • پدیداری نوع
  • اسمبلی های دوست
 • دسترس پذیری عضو
 • کلاس های استاتیک
 • کلاس های جزیی، ساختارها و رابط ها
 • کامپوننت ها، چندریختی و نسخه بندی
  • چگونه CLR متدها، ویژگی ها و رویدادهای مجازی را فراخوانی می کند
  • استفاده هوشمندانه از پدیداری نوع و دسترس پذیری نوع
  • کار با متدهای مجازی هنگام نسخه بندی نوع ها

فصل هفتم: ثابت ها و فیلدها

 • ثابت ها
 • فیلدها

فصل هشتم: متدها

 • سازنده های نمونه و کلاسها (نوع های ارجاعی)
 • سازنده های نمونه و ساختارها (نوع های مقداری)
 • سازنده های نوع
  • کارایی سازنده نوع
 • متدهای سربارگذاری عملگرها
  • عملگرها و تقابل زبان برنامه نویسی
 • متدهای عملگر تبدیل
 • متدهای گسترشی
  • قوانین و راهنمایی ها
  • گسترش نوع های مختلف با متدهای گسترشی
  • خاصیت گسترشی
 • متدهای جزیی
  • قوانین و راهنمایی ها

فصل نهم: پارامترها

 • پارامترهای نامی و انتخابی
  • قوانین و راهنمایی ها
  • صفت های DefaultParameterValue و Optional
 • متغیرهای محلی با نوع ضمنی
 • ارسال پارامتر با ارجاع به یک متد
 • ارسال تعداد متغیری از آرگومان ها به یک متد
 • راهنمایی های مربوط به پارامتر و نوع برگشتی
 • ثابت بودن

فصل دهم: ویژگی ها

 • ویژگی های بدون پارامتر
  • ویژگی هایی که به صورت خودکار پیاده سازی می شوند
  • تعریف هوشمندانه ویژگی ها
  • مقداردهی کننده های شی و مجموعه
  • نوع های ناشناس
  • نوع Tuple
 • ویژگی های پارامتردار
  • کارایی در فرخوانی متدهای دستیابی ویژگی
  • دسترس پذیری متدهای دستیابی ویژگی
  • متدهای جنریک دستیابی ویژگی

فصل یازدهم: رویدادها

 • طراحی یک نوع که یک رویداد را ارائه می کند
  • قدم اول: تعریف نوعی که اطلاعات اضافی که می بایست به دریافت کننده ی خبر رویداد، ارسال شود را نگهداری می کند
  • قدم دوم: تعریف عضو رویداد
  • قدم سوم: تعریف یک متد که مسئول فعال کردن رویداد جهت اطلاع به اشیاء ثبت شده درباره ی رخداد رویداد است
  • قدم چهارم: تعریف یک متد که ورودی را به رویداد مطلوب ترجمه می کند
 • کامپایلر چگونه یک رویداد را پیاده سازی می کند
 • طراحی یک نوع که از یک رویداد استفاده می کند
 • پیاده سازی صریح یک رویداد

فصل دوازدهم: جنریک ها

 • جنریک ها در کتابخانه کلاس فریمورک
 • کتابخانه Power Collections Wintellect
 • زیر ساختار جنریک ها
  • نوع های باز و بسته
  • نوع های جنریک و وراثت
  • هویت یک نوع جنریک
  • انفجار کد
 • رابط های جنریک
 • نماینده های جنریک
 • آرگومان های نوع جنریک Contravariant و Covariant رابط ها و نماینده ها
 • متدهای جنریک
  • متدهای جنریک و استنتاج نوع
 • جنریک ها و دیگر اعضا
 • قابلیت بازبینی و محدودیت ها
  • محدودیت های اصلی
  • محدودیت های ثانویه
  • محدودیت های سازنده
  • دیگر مسائل قابلیت بازبینی

فصل سیزدهم: رابط ها

 • وراثت کلاس و رابط
 • تعریف یک رابط
 • به ارث بردن یک رابط
 • اطلاعات بیشتر درباره فراخوانی متدهای رابط
 • پیاده سازی صریح و ضمنی متد رابط (در پشت صحنه چه رخ می دهد)
 • رابط های جنریک
 • جنریک ها و محدودیت های رابط
 • پیاده سازی چندین رابط که نام و امضای متد یکسانی دارند
 • بهبود امنیت نوع در زمان کامپایل در پیاده سازی های صریح متد رابط
 • هنگام پیاده سازی های صریح متد رابط مراقب باشید
 • طراحی: کلاس پایه یا رابط ؟

فصل چهاردهم: کاراکترها، رشته ها و کار با متن

 • کاراکترها
 • نوع String
  • ساختن رشته ها
  • رشته ها تغییر ناپذیرند
  • مقایسه رشته ها
  • وارد کردن رشته (String Interning)
  • ادغام رشته ها
  • بررسی کاراکترهای یک رشته و عناصر متنی
  • دیگر عملیات های رشته
 • ساخت یک رشته به صورت کارا
  • ساخت یک شی StringBuilder
  • اعضای StringBuilder
 • بدست آوردن نمایش رشته ای از یک شی: ToString
  • فرمت های خاصو فرهنگ ها
  • فرمت کردن چندین شی به یک رشته
  • فراهم کردن فرمت کننده ی سفارشی خودتان
 • تجزیه یک رشته برای بدست آوردن یک شی: Parse
 • Encoding: تبدیل بین کاراکترها و بایت ها
  • اینکدینگ و دیکدینگ استریم های کاراکترها و بایت ها
  • اینکدینگ و دیکدینگ رشته مبنای ۶۴
 • رشته های امن

فصل پانزدهم: نوع های شمارشی و پرچم های بیتی

 • نوع های شمارشی
 • پرچم های بیتی
 • افزودن متد به نوع های شمارشی

فصل شانزدهم: آرایه ها

 • مقداردهی اولیه عناصر آرایه
 • تبدیل آرایه ها
 • تمام آرایه ها به صورت ضمنی از Array مشتق شده اند
 • تمام آرایه ها به صورت ضمنی ICollection , IEnumerable و IList را پیاده سازی می کنند
 • ارسال و برگرداندن آرایه ها
 • ساخت آرایه هایی با حد پایین غیر صفرکارایی دسترسی به آرایه
 • دسترسی ناامن به آرایه ها و آرایه های با اندازه ثابت

فصل هفدهم: نماینده ها

 • نگاه ابتدایی به نماینده ها
 • متدهای استاتیک (Call Back) استفاده از نماینده ها برای کالبک کردن
 • متدهای نمونه (Call back) استفاده از نماینده ها برای کالبک کردن
 • روشن کردن موضوع نماینده ها
 • استفاده از نماینده ها برای فراخوانی چند متد (زنجیر بندی)
  • پشتیبانی سی شارپ برای زنجیرهای نماینده
  • کنترل بیشتر برای فراخوانی زنجیر نماینده
 • قبلا به اندازه کافی نماینده ها را معرفی کرده ایم (نماینده های جنریک)
 • شکر نحوی سیشارپ برای نماینده ها
  • میانبر نحوی شماره ۱: نیاز به ساخت یک شی نماینده نیست
  • میانبر نحوی شماره ۲: نیاز به تعریف یک متد کالبک نیست
  • میانبر نحوی شماره ۳: نیاز نیست متغیرهای محلی در یک کلاس را جهت ارسال به یک متد کالبک، به صورت دستی بپوشانید
 • نماینده ها و رفلکشن

فصل هجدهم: صفه های سفارشی

 • استفاده از صفت های سفارشی
 • تعریف کلاس صفت خودتان
 • سازنده صفت و نوع های داده ای فیلد/ویژگی
 • شناسایی استفاده از یک صفت سفارشی
 • بررسی تطابق دو نمونه صفت در مقابل هم
 • شناسایی استفاده از یک صفت سفارشی بدون ساخت اشیاء مشتق شده از Attribute
 • کلاس های صفت شرطی

فصل نوزدهم: نوع های مقداری تهی پذیر

 • پشتیبانی سیشارپ برای نوع های مقداری تهی پذیر
 • عملگر ترکیب گر تهی سی شارپ
 • CLR پشتیبانی ویژه برای نوع های مقداری تهی پذیر دارد
  • بسته بندی نوع های مقداری تهی پذیر
  • بازکردن نوع های مقداری تهی پذیر
  • فراخوانی GetType از طریق یک نوع مقداری تهی پذیر
  • فراخوانی متدهای رابط از طریق یک نوع مقداری تهی پذیر

فصل بیستم: اکسپشن ها و مدیریت وضعیت

 • تعریف “اکسپشن”
 • مکانیک مدیریت اکسپشن
  • بلوک try
  • بلوک catch
  • بلوک finally
 • کلاس Exception
 • کلاس های اکسپشن تعریف شده در FCL
 • تولید یک اکسپشن
 • تعریف کلاس اکسپشن خودتان
 • معامله ی قابلیت اطمینان در برابر بهره وری
 • راهنمایی ها و بهترین تجربه ها
  • از بلوک های finally آزادانه استفاده کنید
  • هرچیزی را نگیرید
  • احیای آرام از یک اکسپشن
  • برگشت از یک عملیات نیمه کامل وقتی یک اکسپشن غیرقابل احیا رخ می دهد – نگهداری وضعیت
  • مخفی سازی جزییات پیاده سازی برای حفظ یک “قرارداد”
 • اکسپشن های مدیریت نشده
 • خطایابی اکسپشن ها
 • ملاحظات عملکردی مدیریت اکسپشن
 • نواحی اجرایی محدود شده Constrained Exceution Regions (CERs)
 • قرارداد های کد

دسته بندیها